Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Dôchodkový systém

Dôchodkový systém na Slovensku je od januára 2005 postavený na troch samostatných pilieroch. Dvoch povinných pilieroch a jednom dobrovoľnom.

I. povinný pilier, tzv. priebežný, resp. dôchodkové poistenie - platí, že príspevky sú odvádzané do Sociálnej poisťovne, ktorá z nich priebežne vypláca dôchodky súčasným dôchodcom.  

II. povinný pilier, tzv. kapitalizačný, resp. dôchodkové sporenie – platí, že príspevky sú odvádzané cez Sociálnu poisťovňu na osobný dôchodkový účet sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), kde sú zhodnocované.

III. dobrovoľný pilier, tzv. doplnkové dôchodkové sporenie – platí, že občan sa dobrovoľne zabezpečí príspevkami v doplnkových dôchodkových spoločnostiach.

Zásadná zmena oproti starému dôchodkovému systému, ktorý platil do 31. decembra 2004, spočívala najmä v tom, že sa vytvoril systém osobných dôchodkových účtov spravovaných DSS, na ktorých sa občan môže sporením a zhodnocovaním svojich úspor zabezpečiť na obdobie svojho dôchodkového veku. Úspory na dôchodkovom účte sa stávajú jeho súkromným majetkom a podliehajú dedeniu.  

Aktuálne nastavenie dôchodkového systému umožňuje občanom vybrať si z dvoch možností dôchodkového zabezpečenia:

1.   možnosť: Občan odvádza povinné odvody vo výške 18% do Sociálnej poisťovne a svoj dôchodok bude v budúcnosti dostávať len z tohto zdroja. Výška dôchodku závisí od počtu odpracovaných rokov a objemu odvedených prostriedkov. Sociálna poisťovňa funguje na princípe priebežného financovania. Znamená to, že odvody, ktoré jej dnes posielajú pracujúci ihneď vyplatí terajším dôchodcom. Preto sa tu žiadne peniaze „nesporia“, teda neukladajú a nezhodnocujú. Na náš budúci dôchodok sa zase poskladajú tí, ktorí budú pracovať v čase, keď už budeme na dôchodku. 

2.   možnosť: Občan vstúpil aj do II. piliera, ktorý reprezentuje DSS. V DSS má vytvorený osobný dôchodkový účet. V tomto prípade odvádza povinné odvody na dôchodkové poistenie vo výške 14% do Sociálnej poisťovne a 4% na dôchodkový účet v DSS (prostredníctvom Sociálnej poisťovne). V budúcnosti bude dostávať svoj dôchodok z dvoch zdrojov - prvú časť zo Sociálnej poisťovne (I. pilier) a druhú časť z DSS (II. pilier). Výška dôchodku občana z II. piliera závisí od počtu odpracovaných rokov, jeho zárobkov počas celého života, ale hlavne od investovania a zhodnotenia jeho peňazí v dôchodkových fondoch.

 

K 31.12.2014 si v Allianz – Slovenskej d.s.s. sporilo 461 031 sporiteľov. Na svojich osobných dôchodkových účtoch vlastnili k tomuto dátumu 2 087 279 979 Eur.

Allianz – Slovenská d.s.s. si dlhodobo udržiava pozíciu lídra na trhu starobného dôchodkového sporenia, čo umožňuje všetkým jej klientom podieľať sa na výhodách vyplývajúcich z najvyššieho podielu na trhu.

(Zdroj: Allianz - Slovenská d.s.s.)

Účet sporiteľa Dobrovoľné príspevky
zamestnávatelia
Infolinka 0800 111 555 Kontakty Otázky a odpovede Newsletter

Upozornenie