Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Správy o hospodárení spoločnosti 2016

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 31.12.2016
 Ročná správa ASDSS k 31.12.2016
Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 31.12.2016
 Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GARANT d.g.d.f.
 Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES a.n.d.f.
Účtovné závierky dôchodkových fondov a dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 31.12.2016
 Účtovná závierka ASDSS
Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 bola uložená do registra účtovných závierok.
 Účtovná závierka dôchodkového fondu GARANT d.g.d.f.
 Účtovná závierka dôchodkového fondu PROGRES a.n.d.f.
Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 30.06.2016
 Polročná správa ASDSS k 30.6.2016
Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 30.06.2016
 Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GARANT d.g.d.f.
 Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES a.n.d.f.
Účtovné závierky dôchodkových fondov a dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 30.06.2016
 Účtovná závierka ASDSS
 Účtovná závierka dôchodkového fondu GARANT d.g.d.f.

 Účtovná závierka dôchodkového fondu PROGRES a.n.d.f.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.