Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

DRUHOPILIEROVÝ GAMBIT

Gambit je šachové otvorenie, pri ktorom hráč obetuje figúrku, najčastejšie pešiaka, v prospech získania
určitej výhody počas ďalšieho vývoja hry.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavilo návrh zmeny zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý sa zameriava na možnosti čerpania úspor sporiteľov tzv. programovým výberom. Podľa neho sporiteľ, ktorého súčet súm doživotných dôchodkov vyplácaných z I. a II. piliera prevýši priemerný starobný
dôchodok, si môže naraz vybrať celú ostávajúcu časť úspor na osobnom dôchodkovom účte v príslušnej DSS.

Táto skutočnosť vyvolala v odborných kruhoch vášnivú diskusiu a vytvorila dva protichodne zmýšľajúce tábory.  Osobne sa priznám, že návrh vnímam ako príliš liberálny a  vidím v ňom do určitej miery popretie základnej myšlienky, s ktorou bol druhý pilier zakladaný. Myslím si, že vytesnenie hlavného poslania druhého piliera v prospech vyššej atraktivity by mohlo byť viac ako iba obetou pešiaka.

Odborníci vedia, že súčasná nižšia atraktívnosť prvých vyplácaných dôchodkov z druhého piliera je spôsobená
doposiaľ krátkou dobou sporenia, neštandardnou situáciou na finančných trhoch, zatiaľ veľmi okliešteným kmeňom potenciálnych poberateľov dôchodku a demografickým vývojom s očakávanou dlhovekosťou dôchodcov. Nižšie prvé anuity ponúkané životnými poisťovňami sú založené na objektívnych a v zásade opodstatnených dôvodoch. A problém by sa javil ako dočasný, keby navrhovaná novela ešte viac nekomplikovala postavenie práve poisťovniam, v tejto veci už aj tak regulačne veľmi limitovaným.

Som presvedčený, že druhý pilier by nemal slúžiť ako bankomat, či už vo fáze sporenia si na dôchodok, alebo vo fáze vyplácania anuít. Ako súčasť základného, tj. povinného dvojpilierového systému dôchodkového zabezpečenia na Slovensku by mal reglementovať jednoznačnú snahu štátu o zabezpečenie občanov v ich dôchodkovom veku. A to v dvoch rovinách – celoplošne počas celej doby ich staroby, a na úrovni pravidelného príjmu zabezpečujúceho aspoň základný nevyhnutný štandard žitia.

Všetky ostatné ambície, vrátane materiálneho zabezpečenia či zážitkových vnemov akými sú výmena chladničky či
auta, dovolenka pri mori alebo štúdium na univerzite tretieho veku, by mali byť napĺňané cez dobrovoľné formy sporenia si na dôchodok.

Práve preto si myslím, že momentálne viac ako väčšie zatraktívnenie, potrebuje druhý pilier iba trpezlivosť zo
strany sporiteľov a ich väčšiu edukáciu, a taktiež stabilitu zo strany legislatívotvorcov. 11-ročné obdobie je príliš krátke a sprievodné okolnosti príliš špecifické na to, aby mohol druhý pilier skladať účty. Povedané slovami hráča šachu  – nerobme rošády ani obety, ktoré by mohli naštrbiť základný zmysel druhého piliera. Najmä, ak sme iba vo štvrtine cesty. Ten sa nám za to odvďačí práve tým, čo od neho od počiatku očakávame – že bude nezávislým zdrojom stabilného a pravidelného príjmu v starobe.

Marián Kopecký, predseda
predstavenstva Allianz – Slovenská DSSUpozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.