Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Dobré správy pre budúce dôchodky

V roku 2016 zaznamenali oba dôchodkové fondy v správe Allianz – Slovenskej d.s.s. rast hodnoty. PROGRES akciový negarantovaný d.f. priniesol sporiteľom zhodnotenie až 10,84 percent p.a.*

Bratislava, 19. 1. 2017. Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť a.s. (Allianz SDSS) uzavrela rok ako líder starobného dôchodkového sporenia na Slovensku. K ultimu roka 2016 spravuje majetok v dôchodkových fondoch v celkovej sume viac ako 2,223 miliardy eur** pre 425 061 sporiteľov.

Za rok 2016 dosiahlo zhodnotenie majetku vo fonde GARANT dlhopisový garantovaný d.f. 1,78 percent p.a.* Vo fonde PROGRES akciový negarantovaný d.f. bola ročná výkonnosť až 10,84 percenta.* Tento výsledok ho radí na prvú priečku vo výkonnosti všetkých negarantovaných dôchodkových fondov vrátane indexových.

„Vysoké zhodnotenie akciového fondu sa dosiahlo aj vďaka aktívnemu riadeniu jeho akciovej zložky. Fond investuje do globálnych akcií, vrátane rozvíjajúcich sa trhov,” vysvetľuje Miro Kotov, portfólio manažér Allianz SDSS.

PROGRES v správe Allianz SDSS je čo do objemu majetku a počtu sporiteľov najväčším fondom spomedzi všetkých negarantovaných dôchodkových fondov na slovenskom trhu.

Iba 19,71 percent sporiteľov Allianz SDSS má aspoň časť svojho majetku v akciovom fonde. Vzhľadom na to, že priemerný vek sporiteľa je menej ako 40 rokov, je to nízky objem. „Dokonca, aj mnohí tridsiatnici, ktorí budú sporiť i viac ako 30 rokov, majú svoje peniaze výhradne v garantovanom fonde, čím sa oberajú o možnosť participovať na väčšom náraste v budúcnosti,“ hodnotí Marián Kopecký, predseda predstavenstva Allianz SDSS.

Akciové investície majú v porovnaní s dlhopisovými síce väčšiu volatilitu, čiže vykazujú väčšie výkyvy v cene, avšak z dlhodobého hľadiska zväčša prinášajú investorovi aj vyšší výnos. „Keďže starobné dôchodkové sporenie je beh na dlhé trate, pri ktorom hovoríme o niekoľkých dekádach sporenia, akciový negarantovaný dôchodkový fond je zaujímavý predovšetkým pre ľudí v mladom a strednom veku. Sporiteľ by sa mal zamyslieť nad rozložením úspor medzi akciový negarantovaný a dlhopisový garantovaný fond a vybrať si sporivú stratégiu na základe veku a odolnosti voči riziku. A mal by si za ňou dlhodobo stáť, bez ohľadu na momentálny stav na finančných trhoch. Uvedomujúc si dôležitosť takéhoto rozhodnutia, naša spoločnosť podáva klientom pomocnú ruku. Či už formou edukácie, alebo poskytnutím nástroja na našej web stránke, ktorý im po získaní niekoľkých nevyhnutných údajov takúto stratégiu sám navrhne,“ uzatvára Marián Kopecký.

* Výsledky predstavujú už konečné hodnoty po odpočítaní odplát za správu a zhodnotenie a sú bez zohľadnenia inflácie.

** Stav k 31.12.2016.

Kontakt pre médiá: Miroslav Suchý
+421 2 57 10 68 34

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je členom skupiny Allianz. Ku dňu 31.12.2016 spravovala majetok v dvoch dôchodkových fondoch v celkovej hodnote viac ako 2,223 miliardy eur.  Počet sporiteľov k tomuto dátumu bol 425 061.

www.asdss.skUpozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.