Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Odložia preddôchodok, nevedia sa dohodnúť

Janette Štefánková, moderátorka: „Preddôchodok chystaný pre ľudí, ktorí tesne pred penziou stratia zamestnanie, sa zrejme odkladá. Rezort financií nesúhlasí s väčšinou návrhov ministerstva práce. Rezorty sa napríklad nevedia dohodnúť na tom, koľko by mal mať človek nasporené v treťom pilieri. Ministerstvo financií požaduje dvojnásobok toho, čo rezort práce, to by spôsobilo, že k preddôchodku by sa dostal len obmedzený počet ľudí.“

Rita Fleischmanová, redaktorka: „Preddôchodok by mal pomôcť ľuďom, ktorí si sporia v treťom pilieri a svoje úspory by mohli využiť na to, aby odišli do penzie skôr, avšak bez zníženia dôchodku. Kým rezort práce navrhuje, aby nárok na preddôchodok mal človek päť rokov pred dovŕšením dôchodkového veku, ministerstvo financií ho spája s nárokom na predčasný starobný dôchodok z prvého piliera.“

Ján Šebo, odborník na dôchodkový systém, UMB Banská Bystrica (telefonát): „Ak ministerstvo práce chce umožniť ľuďom čerpať skôr, to znamená, že pred dovŕšením dôchodkového veku. Ministerstvo financií tlačí na to, aby ľudia používali svoje úspory až po dovŕšení dôchodkového veku. To je základný rozpor.“

Michal Stuška, hovorca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: „Pri akceptovaní pripomienok zo strany ministerstva financií by vlastne tá novela a celý inštitút preddôchodku stratil to svoje pôvodné poslanie.“

Rita Fleischmanová: „Ministerstvá sa sporia aj o to, koľko by mal mať človek nasporené v treťom pilieri, aby mohol požiadať o preddôchodok. Ministerstvo práce navrhlo jeden celý tridsaťšesť násobok životného minima teda vyše dvestosedemdesiatjeden eur.“

Na získanie preddôchodku

ministerstvo práce navrhuje - 1,36 násobok životného minima mesačne – 271,30 eur

ministerstvo financií navrhuje - 2,72 násobok životného minima mesačne – 542,60 eur

Stanovisko Ministerstva financií SR (text v obraze): „Žiadame zvýšiť minimálny preddôchodok, respektíve minimálnu výšku úspor, od ktorej je možné čerpať dávku na dve celé sedemdesiatdva násobok životného minima mesačne. Vyšší minimálny preddôchodok zníži počet ľudí, ktorí budú mať naň nárok, respektíve skráti obdobie poberania.“

Michal Stuška: „My sa snažíme tými voľnejšími podmienkami uspokojiť a priniesť vlastne túto možnosť výberu väčšiemu počtu tých sporiteľov v treťom pilieri.“

Rita Fleischmanová: „Ekonóm považuje pripomienky ministerstva financií za logické a racionálne. Ministerstvo financií ich obhajuje tým, že tretí pilier je menej efektívny a drahší ako druhý pilier, zároveň sa však od druhého piliera veľmi nelíši.“

Ján Šebo: „Pripomienky ministerstva financií hovoria asi nasledovné: My ako ministerstvo financií nevidíme veľký priestor na to, aby sme ďalej takto masívne podporovali tretí pilier daňovými a odvodovými zvýhodneniami. Práve preto hľadáme možnosti, ako doplniť do tretieho piliera také nástroje, ktoré sa už osvedčili v druhom pilieri.“

Daniela Guťanová, hovorkyňa Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností: „Existujúci návrh podľa nás nie je preexponovaný z pohľadu dopadu na verejné financie, naopak je minimálnym príspevkom vlády k riešeniu demokratickej otázky na Slovensku.“

Rita Fleischmanová: „Ministerstvo práce odhaduje, že preddôchodok by sa v najbližších rokoch mohol týkať zhruba dvadsaťšesťtisíc sporiteľov z celkového počtu sedemstopäťdesiattisíc účastníkov tretieho piliera.“

Dátum vydania: 06.12.2017

Zdroj: STV Jednotka, Správy RTVS

Autor: Rita Fleischmanová

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.