Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Ako sa Vinco zaťal

Koncom augusta pri výročí SNP občas vysielajú televíznu filmovú klasiku s rovnomenným názvom tejto úvahy. Gazda a hlava chudobnej rodiny Vinco sa v nej „zatne“ a odmietne kolaborovať s fašistami. Paralelou tohto tvrdohlavého správania je prístup väčšiny sporiteľov v druhom pilieri, ktorí sa zaťali a iracionálne majú uložené úspory v menej zarábajúcich garantovaných fondoch.

Na rozdiel od Vinca, ktorému jeho poctivé rozhodnutie slúži ku cti, sporitelia si svojou pretrvávajúcou pasivitou môžu vo finále spôsobiť viac ako výrazne nižšie druhopilierové dôchodky.

Veľká rošáda

Prvú päťročnicu po tom, ako boli na základe legislatívnej zmeny drvivej väčšine sporiteľov automaticky presunuté úspory do garantovaných fondov, máme za sebou. Spomenutých päť rokov nabáda na bilancovanie. Najväčšie fondy svojho druhu na trhu, garantovaný a negarantovaný fond, oba v rukách Allianzu, dosiahli výsledky, ktoré aj napriek kratšiemu obdobiu už čo-to napovedajú. Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond Garant dosiahol za dané obdobie výnos 6,91 percenta, čo zodpovedá anualizovanému zhodnoteniu v priemere 1,35 percenta ročne. Oproti tomu – akciový negarantovaný dôchodkový fond Progres dosiahol výnos 37,71 percenta zodpovedajúci zhodnoteniu v priemere 6,61 percenta ročne.* Ak teda sporitelia v roku 2013 aktívne poslali návratku, že chcú ostať v negarantovanom fonde, dosiahli v nasledujúcich piatich rokoch viac ako päťnásobné zhodnotenie v porovnaní s väčšinou pasívnych sporiteľov, ktorí boli automaticky presunutí do fondu garantovaného.

Zaťatý Vinco

Popri vykazovaní priebežných výsledkov, ktoré potvrdzujú omnoho vyšší potenciál rastu negarantovaného fondu, naša DSS-ka túto skutočnosť aj aktívne komunikuje klientom. A vysvetľujeme súvislosti. V porovnaní s rokom 2013 po „veľkej rošáde“ či konsolidácii, keď sporilo v Garante až 90 percent sporiteľov, má tento fond neustále u nich až 77-percentné zastúpenie. Tieto čísla naznačujú, že sporitelia balia kufre a sťahujú sa do Progresu, avšak veľmi pomaly. A aj to je do značnej miery spôsobené vstupujúcimi mladými ľuďmi, ktorí sa bez váhania a správne rozhodujú pre negarantovaný fond. Sporitelia v Garante ako keby boli stále ľahostajní k jednoduchému faktu: čo si nasporili vo forme zhodnotenia prácne za päť rokov, mohli mať našetrené v Progrese za rok. Uvážlivý vzťah k peniazom a snaha vyhnúť sa akémukoľvek riziku sú úctyhodné, avšak v prípade dlhodobého sporenia je tu jedno veľké ALE.

Títo sporitelia, ktorých je v Garante väčšina, sú buď pasívni, alebo sa nezaujímajú. Alebo sa zbytočne prehnane boja výkyvov v Progrese z titulu dočasných pádov na akciových trhoch. Zbytočne nie preto, že by takýto stav nemohol nastať, veď práve po priaznivom niekoľkoročnom období sa treba na tento pokles prichystať a očakávať ho. Ich obavy sú zbytočné a prehnané, pretože v prípade sporenia si v druhom pilieri sa horizont sporenia a zhodnocovania počíta v desaťročiach.

Pri takom dlhom sporiacom horizonte sú dočasné výkyvy a pády skôr príležitosťou – v tom okamihu na lacný nákup dôchodkových jednotiek.  Môžete tak nabrať dych a následne sa vykopnúť do výšin ďaleko za hranicou možností garantovaného fondu. Ten by mal slúžiť predovšetkým a najmä pre sporiteľov, ktorí začínajú atakovať dôchodkový vek. Totiž iba takíto sporitelia, ktorí potrebujú mať svoje naakumulované úspory už pripravené na výplatu dôchodku, by mali byť za cenu nižšieho výnosu „poistení“ voči výraznejším výkyvom. A na to je garantovaný fond (ako) stvorený.

Prístup väčšiny sporiteľov „trčiacich“ v mladšom či strednom veku neustále v garantovanom fonde podľa vzoru zaťatého Vinca je tak naozaj na škodu veci a nás, investičných odborníkov, takáto situácia zarmucuje.

Záver

Ako trhového lídra v správe dôchodkových úspor nás teší stabilné legislatívne prostredie v posledných rokoch. Čo nás už teší menej, je hibernácia väčšiny sporiteľov v garantovanom fonde. Môžeme sa iba domnievať, že hlavným dôvodom je nízka finančná uvedomelosť a neznalosť princípov dlhodobého sporenia si na dôchodok postavená na neopodstatnenom strachu z výkyvov na akciových trhoch.

Čo vieme, je fakt, že je našou elementárnou povinnosťou ako najväčšej DSS-ky na trhu vysvetľovať ľuďom podstatu sporenia počas niekoľkých desaťročí. A tak ich nabádať na výrazne efektívnejšiu cestu, ako si nasporiť na vyšší dôchodok. A na tejto ceste by mal mať negarantovaný fond rozhodujúce postavenie. Túto skutočnosť však musí vo finále prijať samotný sporiteľ, stotožniť sa s touto premisou a presunúť si aspoň časť úspor do Progresu. A tvrdošijne à la Vinco s nimi zostať v tomto negarantovanom fonde, aj keď akciové trhy budú dočasne lapať po dychu. My mu v tom budeme všemožne pomáhať, napríklad aj možnosťou individualizovaného, no jednoduchého online prepočtu optimálneho pomeru sporenia si medzi Garantom a Progresom, ktorý poskytujeme na našej internetovej stránke.

---

*Uvádzaná výška zhodnotenia je vrátane poplatkov a bez zohľadnenia inflácie

Autorom je Marián Kopecký, Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Dátum vydania: 03.09.2018

Zdroj: oPeniazoch.sk

Autor: Marián Kopecký

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.