Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Spravodaj september 2021

Čoraz viac sporiteľov si volí modernú formu doručovania výpisov elektronicky, ktorú už uprednostňuje aj novelizovaný zákon o starobnom dôchodkovom sporení. Výpisy majú už komplexnejší ob...
viac

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.