Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Dôchodkové fondy

Ako zasiahli zmeny zákonov dôchodkové fondy?

Od 1.1.2013 sú DSS-ky povinné viesť a spravovať namiesto štyroch fondov len dva, a to jeden garantovaný a jeden negarantovaný.
V Allianz – Slovenskej d.s.s., to je Garant dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a Progres akciový negarantovaný dôchodkový fond. Zlúčenie negarantovaných dôchodkových fondov Optimal zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond a Global indexový negarantovaný fond s fondom Progres akciový negarantovaný dôchodkový fond nastalo 1.5.2013.

Ako sa zmenilo sporenie v dôchodkových fondoch Allianz – Slovenskej d.s.s.?

Allianz – Slovenská d.s.s., zlúčila od mája 2013 indexový fond a zmiešaný fond s akciovým. Čiže spojila všetky svoje negarantované fondy do jedného. Nový akciový fond sa stal plnohodnotnou náhradou pôvodného indexového fondu. Jeho nastavenie je podobné. Akciová zložka tvorí až 95% , ostatok tvoria drahé kovy a hotovosť. Akciová zložka fondu Progres je na rozdiel od indexových fondov globálna, vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Výkonnosť a potenciál tohto fondu je plne porovnateľný s indexovými fondmi.

K 31.12.2016 sme jednotkou v zhodnotení medzi všetkými 13 negarantovanými dôchodkovými fondmi ponúkanými na trhu, ako jediní s dvojciferným percentuálnym výsledkom. Vo fonde PROGRES akciový negarantovaný d.f. sme totiž dosiahli ročnú výkonnosť 10,84 %. Tieto výsledky predstavujú už konečné hodnoty po odpočítaní odplát za správu a zhodnotenie a sú bez zohľadnenia inflácie.

Sporiteľ má tak od mája 2013 na výber iba medzi garantovaným dlhopisovým fondom a negarantovaným, ktorý je zlúčeným akciovým fondom. Koncept vychádza zo snahy urobiť sporenie v II. pilieri zrozumiteľnejším.

Pre koho je výhodné sporiť v dlhopisovom garantovanom fonde?

Garancie v tomto fonde zaručujú sporiteľovi, že v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky bude DSS dopĺňať straty zo svojho majetku. Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky sa podľa zákona hodnotí v sledovanom období desiatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. Portfólio fondu tvoria dlhopisové a peňažné investície. Zhodnocovanie v dlhopisovom garantovanom fonde je bezpečné. Tento fond je vhodný pre sporiteľov, ktorí uprednostňujú bezpečnosť a istotu, no počítajú však aj s nižšími výnosmi.

Je výhodnejšie sporiť si v negarantovanom dôchodkovom fonde?
To, v ktorom type fondov si sporíte závisí od vášho vzťahu k riziku, ktoré je spojené s investovaním. Rozhodnutie pre negarantovaný dôchodkový fond je pre vás vhodné ak počítate s možnosťou vyššieho zisku ale ste ochotný znášať vyššie riziko spojené s investovaním. Ak ste konzervatívnejší a chcete mať garantovanú minimálne istinu vložených prostriedkov, je pre vás vhodnejší garantovaný dôchodkový fond. Uvedomte si skutočnosť, že pri konzervatívne nastavenej investičnej stratégii je možnosť dosiahnutia zaujímavejších výnosov obmedzenejšia. Naopak pri negarantovanom investovaní budete síce vystavení väčšiemu kolísaniu výnosov, ale s predpokladom vyššieho dlhodobého zhodnotenia.

Pre koho je výhodné sporiť v akciovom negarantovanom fonde?

Akciový fond nemá garancie. To znamená, že v prípade poklesu ceny dôchodkovej jednotky, DSS nebude prípadné straty dopĺňať zo svojho majetku. Investovanie v tomto fonde je vhodné pre sporiteľov, ktorí akceptujú, že hodnota dôchodkovej jednotky môže rovnako dynamicky rásť i klesať a výnosy môžu významnejšie kolísať z dôvodu rizikovejšieho investovania. Poplatok za správu dôchodkového fondu ostáva vo 0,3% ročne z čistej hodnoty majetku fondu.

Môžem súčasne sporiť v niekoľkých fondoch naraz? Čo mám pre to urobiť?

Áno, od apríla 2012 môžete rozložiť dôchodkové úspory do dvoch fondov, za podmienky, že jeden z fondov bude dlhopisový garantovaný fond. Je na vás akú investičnú stratégiu si zvolíte. Môžete si vybrať konzervatívnejšie riešenie s využitím garancií v dlhopisovom fonde, alebo využijete možnosť kombinácie garancií s ďalšími investičnými príležitosťami.

Ako sa mám rozhodovať pri výbere fondov?

Každý sporiteľ by sa mal rozhodovať podľa svojich osobných potrieb a preferencií. Pri výbere fondov je rozhodujúce zvážiť či dá prednosť vyššiemu výnosu ale pri vyššom riziku, alebo naopak, uprednostní menšie riziko s nižším výnosom. Napríklad sporiť v dôchodkovom fonde, ktorý má v portfóliu aj akciové investície, ktoré znamenajú vyššie riziko strát, no zároveň aj možnosť dosiahnutia vyšších výnosov.

Naša spoločnosť ponúka každému sporiteľovi možnosť zistiť svoj vzťah k riziku prostredníctvom vyplnenia Investičného dotazníku, ktorý sa nachádza na portáli sporiteľov. Vyhodnotením dotazníku a na základe faktorov, akými sú vek či výška úspor, získa sporiteľ informáciu o vhodnom pomere pre rozloženie svojich úspor.

Akým spôsobom môžem zmeniť pomer sporenia v dôchodkových fondoch?

Sporiteľ si zmenu pomeru sporenia v dôchodkovom fonde / dôchodkových fondoch môže vykonať :

1.      prostredníctvom návrhu dodatku k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení – Určenie pomeru sporenia v dôchodkových fondoch , ktorý sa nachádza na našom webovom sídle www.asdss.sk  v časti Servis / Návrhy dodatkov. Podpis klienta na žiadosti je potrebné úradne osvedčiť, napr. aj na pobočke ASP.

2.      sám, na našom webovom sídle www.asdss.sk na portále sporiteľov „Účet sporiteľa“. Podmienkou, aby sporiteľ mohol vykonávať zmeny na zmluve o starobnom dôchodkovom sporení elektronickými prostriedkami (na portále sporiteľov) je uzatvorenie Dohody o elektronickom disponovaní s úsporami s našou spoločnosťou. Na základe písomnej dohody ASDSS a sporiteľa ASDSS umožní sporiteľovi aktívny prístup, pričom podmienkou pre aktívny prístup je poskytnutie čísla mobilného telefónu sporiteľa, na ktorý mu bude naša spoločnosť zasielať SMS kód. Zadanie SMS kódu je nevyhnutné pre potvrdenie vykonania zmeny. Podmienky elektornickej komunikácie sú uverejnené  na našom webovom sídle www.asdss.sk.

Aký pomer sporenia v dôchodkových fondoch si môžem zvoliť?

Od januára 2015 si sporiteľ môže určiť pomer platenia príspevkov do jednotlivých dôchodkových fondov a k určitému dňu pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch, ktorým sa rozumie pomer rozloženia majetku sporiteľa v dôchodkových fondoch.

Zákonom je určený len pomer sporenia v dôchodkových fondoch pre sporiteľov, ktorí dovŕšia 52 rokov veku. Ak sporiteľ dovŕši 52 rokov a nesporí v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde je povinný previesť postupne každoročne 10% čistej hodnoty svojho majetku do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Ak to neurobí sporiteľ sám, urobí to za neho automaticky DSS. V praxi to znamená, že keď sporiteľ dovŕši 61 rokov, bude mať 100% čistej hodnoty svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

Sporiteľ však môže písomne oznámiť DSS, že má záujem o zníženie minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty svojho majetku v dlhopisovom garantovanom fonde podľa predchádzajúceho odseku, tento minimálny percenutálny pomer sa zníži o polovicu.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.