Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Investovanie

Čo znamená pre nás investovanie do drahých kovov?

Súčasťou portfólia v zmiešanom a akciovom dôchodkovom fonde sa od apríla 2012 stali aj cenné papiere viazané na drahé kovy. Celkový objem takýchto investícií však bude môcť dosiahnuť 20 % hodnoty majetku v týchto fondoch.

Je investovanie do akcií výhodnejšie

Vývoj na finančných trhoch nie je možné s istotou predvídať, platí však, že z dlhodobého hľadiska je priemerná výkonnosť akciových investícií vyššia ako priemerná výkonnosť dlhopisových investícií. To znamená, že aj z tohto pohľadu investovanie do akcií zvyšuje sporiteľom šance na vyššie dôchodky.

Čo sú to medzibankové referenčné sadzby?

Sú to sadzby úrokov, ktoré určuje Európska centrálna banka a sú platné vo všetkých krajinách eurozóny. Je vypočítaná na základe priemerných úrokových sadzieb, za ktoré sú banky ochotné požičať euro na medzibankovom trhu. Upravovaná je na dennej báze.

Môžete mi vysvetliť pojem dôchodková jednotka?

Dôchodková jednotka predstavuje podiel na majetku v dôchodkovom fonde. Dôchodková jednotka má svoju aktuálnu hodnotu vyjadrenú v peniazoch. Hodnota dôchodkovej jednotky sa vypočíta ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek na účtoch sporiteľov v danom DF. Výška dôchodkovej jednotky sa vypočítava každý pracovný deň a je zverejnená na internetovej stránke. Hodnotu vášho dôchodkového účtu si môžete vypočítať ak vynásobíte aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky počtom dôchodkových jednotiek na vašom osobnom dôchodkovom účte.

Príklad – váš príspevok na účet predstavuje 100 EUR, aktuálna hodnota DF je 1,02. V deň, kedy sa budú prostriedky pripisovať na účet, vám DSS pripíše počet dôchodkových jednotiek, teda podiel 100 / 1,02 = 98 DJ.

Naopak, ak máte na účte 98 DJ, tak ich hodnotu v EUR získate, ak počet 98 prenásobíte aktuálnou hodnotou – 98 * 1,02 = 100 EUR.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.