Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Garancie

Aké sú garancie v dôchodkovom sporení?

DSS sú od januára 2013 zo zákona povinné vytvoriť dva fondy. Jeden garantovaný a jeden negarantovaný. V prípade garantovaného dôchodkového fondu DSS musí v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky doplniť majetok fondu z vlastných zdrojov. Pri negarantovanom dôchodkovom fonde sa na DSS povinnosť garancií nevzťahuje.

Prinieslo uvoľnenie garancií sporiteľom vyššie úspory?

Podľa odborníkov a výsledkov vyhodnocovania dlhodobých trendov je vysoko pravdepodobné, že odstránenie garancií a uvoľnenie investičných pravidiel by mali z dlhodobého hľadiska priniesť vyššie zhodnotenie a teda v konečnom dôsledku aj vyššie dôchodky.

Akú mám istotu, že sa mi peniaze na mojom dôchodkovom účte budú dostatočne zhodnocovať?

V zákone o sds nie je stanovená žiadna presná garancia akýchkoľvek výnosov priamo. Našou stratégiou je aktívne účasť sporiteľa na riadení investičnej stratégie a kvalitný portfóliový management DSS. Investovanie v II. pilieri je dlhodobou záležitosťou. Výnosy z investovania môžu byť v jednotlivých rokoch rôzne, dôležité však je, aby hodnota peňazí na účte bola pri odchode do dôchodku čo najvyššia.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.