Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Dôchodok

Môže štát znížiť dôchodky? Čo potom dostanem z DSS?

Áno, štát môže svojim spôsobom ovplyvniť výšku vášho dôchodku z II. piliera. Vplyv štátu je pri II. pilieri obmedzený na zásah do výšky, alebo pomerov odvodov na sociálne poistenie alebo na zásah do regulácie investícií, prípadne regulácie formy poberania dôchodkov - doživotných dôchodkov, resp. anuity. Môže však ovplyvniť výšku dôchodku z I. piliera (Sociálna poisťovňa) a to napríklad prostredníctvom zmien výpočtu starobných dôchodkov. Zmeny v I. pilieri však nemajú priamy vplyv na výšku dôchodkov vyplácaných z povinného starobného dôchodkového sporenia v DSS.

Aký budem mať dôchodok z II. piliera?

Váš dôchodok z II. piliera bude závisieť od toho, koľko peňazí budete mať na vašom osobnom dôchodkovom účte v čase odchodu do dôchodku a aký spôsob poberania dôchodku z II. piliera si zvolíte. Výška úspor na vašom osobnom dôchodkovom účte bude závisieť: od počtu odpracovaných rokov, od vašej mzdy, od veku odchodu do dôchodku, výnosov z investovania v dôchodkových fondoch. Keďže dôchodok z II. piliera bude závisieť od výnosov z investovania a tie budú závisieť od vývoja na finančných trhoch, jeho presnú výšku možno vopred len predpokladať, ale nie zaručiť.  

Kedy a kde môžem požiadať o dôchodok z II. piliera?

Od 1.1.2015 može sporiteľ môže požiadať o dôchodok z II. piliera najskôr 60 dní pred dovŕšením dôchodkového veku. Žiadosť môže podať v DSS alebo v Sociálnej poisťovni.

Po podaní žiadosti obdží sporiteľ zo Sociálnej poisťovne ponuky dôchodkov z II. piliera od životných poisťovní a od DSS-iek v závislosti od veku a výšky nasporenej sumy. Ak je ponúk viac, sporiteľ sa može rozhodnúť, ktorú ponuku si vyberie a musí sa skontaktovať s konkrétnou spoločnosťou. Ponuky sú záväzné 30 dní od ich vyhotovenia a sú neodvolateľné.

V prípade, ak sporiteľ obdrží oznámenie, že žiadna životná poisťovňa a ani žiadna DSS-ka  neponúkla možnosť vyplácania dôchodku z II. piliera, sporiteľ sa musí skontaktovať s vlastnou DSS-kou, ktorá je zo zákona povinná vyplatiť starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok takémuto sporiteľovi formou programového výberu. To znamená, že aj sporiteľom, ktorí majú pri odchode do dôchodku malý zostatok na osobnom dôchodkovom účte, budú vyplatené ich nasporené finančné prostriedky podľa zákonom určeného postupu.  

Aké druhy dôchodkov sa budú od 1.1.2015 vyplácať z II. piliera?

Z II. piliera budú vyplácať dôchodky:

1.    Životné poisťovne:    a) doživotný starobný dôchodok

b) doživotný predčasný dôchodok

c) dočasný starobný dôchodok

d) dočasný predčasný starobný dôchodok

 2. Dôchodkové správcovské spoločnosti:

                            a) starobný dôchodok programovým výberom

                            b) predčasný starobný dôchodok programovým výberom


Ako to bude s dedením počas fázy sporenia a v čase poberania dôchodku?

Ak by došlo k vášmu úmrtiu počas aktívneho života (počas fázy sporenia), zdedí zostatok na osobnom dôchodkovom účte určená osoba/-y v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení alebo dedič/-ia.

Ak by k vášmu úmrtiu došlo počas poberania starobného dôchodku a svoj dôchodok ste poberali vo forme doživotného starobného alebo doživotného predčasného dôchodku, ktorý od 1.1.2015 vyplácajú životné poisťovne, budú vaši pozostalí dediť v prípade, ak poberateľ dôchodku zomrie skôr, ako dostal 84 mesačných dávok/dôchodkov (7 rokov). Poberateľom dôchodku určená osoba (osoby), ktorú/é uviedol v zmluve so životnou poisťovňou, zdedí/-ia zvyšok do celkovej sumy 84 dávok/dôchodkov. Ak si poberateľ dôchodku pri odchode do dôchodku z ponúknutých dôchodkov z II. piliera vyberie taký dôchodok, ktorý umožňuje vyplácať po jeho smrti aj pozostalostné dôchodky, pozostalí budú dostávať pozostalostný dôchodok z II. piliera. Z II. piliera je možné vyplácať pozostalostný dôchodok max. 2 roky vo výške posledne vyplácaného dôchodku zo životnej poisťovne. Ak je viac dedičov – suma sa medzi nich rozdelí rovnomerne. Suma nevyplateného pozostalostného dôchodku z II. piliera je opäť predmetom dedenia.

Ak by k vášmu úmrtiu došlo počas poberania starobného dôchodku a svoj dôchodok ste poberali vo forme dočasného starobného alebo dočasného predčasného starobného dôchodku, ktorý od 1.1.2015 vyplácajú životné poisťovne, nebudú vaši pozostalí dediť.

Ak by k vášmu úmrtiu došlo počas poberania starobného dôchodku a svoj dôchodok ste poberali vo forme starobného alebo predčasného starobného dôchodku formou programového výberu , ktorý od 1.1.2015 vyplácajú dôchodkové správcovské spoločnosti, zdedí zostatok na osobnom dôchodkovom účte určená osoba/-y v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení alebo dedič/-ia.

Je isté, že pri odchode do dôchodku budem mať na účte v DSS viac peňazí ako som tam vložila?

Výšku zhodnotenia peňazí na vašom účte vám vopred nevie nikto vypočítať. Skúseností z iných krajín však ukazujú, že z dlhodobého hľadiska každé euro, investované vo fondoch priniesla vyšší výnos, a tým aj vyšší dôchodok ako euro zaplatené do štátneho systému (I. piliera). Je potrebné uvedomiť si aj skutočnosť, že investovanie v II. pilieri je dlhodobou záležitosťou. Výnosy z investovania môžu byť v jednotlivých rokoch rôzne, dôležité však je, aby hodnota peňazí na účte bola pri odchode do dôchodku čo najvyššia.

Od čoho závisí výška starobnej penzie vyplácanej z I. piliera?

Sociálna poisťovňa vypočítava dôchodok podľa metódy, založenej na princípe „z akého príjmu ste platili odvody, z takého príjmu sa vám vypočíta dôchodok". Princíp solidarity sa ešte prejavuje čiastočným zvyšovaním nízkych dôchodkov a opačne, znižovaním vyšších dôchodkov. Zákon povoľuje takúto úpravu POMB do roku 2014. Od roku 2015 bude aj prvý pilier plne zásluhový. Výška dôchodku závisí od troch veličín:

·        obdobie poistenia v Sociálnej poisťovni - doba, počas ktorej sa platia do Sociálnej poisťovne odvody

·        vymeriavací základ – v podstate ide o hrubý mesačný príjem, z ktorého sa platia odvody

·        aktuálna dôchodková hodnota – hodnota stanovená zákonom, ktorá vstupuje do vzorca pre výpočet dôchodku.

Dôchodok potom bude predstavovať súčin troch veličín – obdobie poistenia x aktuálna dôchodková hodnota x priemerný osobný mzdový bod (základom na jeho výpočet je práve vymeriavací základ, z ktorého sa odvody platili). Výška dôchodku je ovplyvnená aj tým, kedy daná osoba nastúpi do dôchodku. Dôchodok sa v prípade dovŕšenia dôchodkového veku vypláca v plnej výške, bez úprav. Ak sa však občan rozhodne nastúpiť do dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku, bude poberať predčasný starobný dôchodok, ktorý je adekvátnym spôsobom znížený.

V zákone neexistuje priame obmedzenie výšky dôchodku poberaného z I. piliera. Ale nepriame obmedzenie tu je. Napríklad, ak niekto platil odvody z príjmu, ktorý je napr. tri a pol-krát vyšší ako priemerný príjem v národnom hospodárstve, potom mu bude pri výpočte dôchodku zohľadnená max. hranica spomínaného trojnásobku priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Pre ilustráciu, pri výpočte odvodov je max. hranica stanovená na štvornásobok priemerného príjmu v národnom hospodárstve. Pri výpočte dôchodku max. na trojnásobok.

Ako sa vypočíta výška dôchodku zo Sociálnej poisťovne?

Vzorec na výpočet dôchodku z 1. piliera

Dôchodok = POMB x ODP x ADH (vysvetlenie veličín vzorca viď. nižšie)

Dôchodok = priznaná mesačná suma starobného dôchodku; POMB = priemerný osobný mzdový bod; ODP = obdobie dôchodkového poistenia získané ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok; ADH = aktuálna dôchodková hodnota, ktorá sa každoročne upravuje v závislosti od medziročného rastu priemernej mzdy za tretí štvrťrok predchádzajúceho roka .

Všeobecný vymeriavací základ = 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok.

Obdobie dôchodkového poistenia:

·        obdobie povinného dôchodkového poistenia

·        obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia

·        obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak toto obdobie policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok

·        obdobie poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku, ak invalidný dôchodok priznala a vypláca Sociálna poisťovňa

  • obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie, t. j. obdobie, kedy mala fyzická osoba prerušené poistenie, kedy bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov, alebo sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku)
  • obdobie, ktoré bolo získané pred 1. januárom 2004 ako doba zamestnania a náhradná doba.

Priemerný osobný mzdový bod sa určí ako podiel súčtu osobných mzdových bodov vypočítaných za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období. Priemerný osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Dôchodková hodnota vyjadruje peňažnú hodnotu jedného osobného mzdového bodu. Dôchodková hodnota platná k 31. decembru kalendárneho roka sa upravuje od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka indexom, ktorý sa určí ako podiel priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka a priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok kalendárneho roka dva roky predchádzajúceho kalendárnemu roku, od ktorého sa dôchodková hodnota upravuje. Takto určená suma dôchodkovej hodnoty platí vždy od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka. Aktuálna dôchodková hodnota, ktorá sa použije na výpočet dôchodkovej dávky, je dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu dôchodkovej dávky.

Dôchodkový vek je do roku 2017 všeobecne ustanovený na 62 rokov veku poistenca a platí jednotne pre mužov aj ženy; pokiaľ muži už v súčasnosti odchádzajú v 62 rokoch, ženy dosiahnu jednotný dôchodkový vek 62 rokov až v roku 2024.

Okrem dovŕšenia dôchodkového veku je potrebné pre nárok na starobný dôchodok získať najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Aká časť zo sumy, nasporenej na ODÚ musí ísť do životnej poisťovne, v ktorej si zakúpim doživotný dôchodok, a koľko mi zostane na mojom osobnom dôchodkovom účte, teda si budem môcť jednorazovo alebo postupne vybrať formou programového výberu?

Sumy ponúknutých dôchodkov zo životných poisťovní, ktoré obdržíte v ponukovom liste, určujú poistitelia použiím poistno-matematických metód tak, aby bola zabezpečená trvalá splniteľnosť záväzku poistiteľa voči poistenému. Od výšky nasporenej sumy, ktorú si sporiteľ môže počas aktívneho života zvýšiť aj dobrovoľnými príspevkami, závisí aj výška ponúknutých dôchodkov a možnosť vyplácania dôchodku programovým výberom.

V prípade, ak má sporiteľ na osobnom dôchodkovom účte časť príspevkov, ktorá je tvorená z dobrovoľných príspevkov, už pri podávaní žiadosti o dôchodok z II. piliera sa môže rozhodnúť, či a v akej výške požaduje zahrnúť sumu zostatku na účte tvorenú z dobrovoľných príspekov do sumy, z ktorej mu bude vypočítaný a ponúknutý dôchodok z II. piliera.  

Dobrovoľné príspevky, ktoré zostanú sporiteľovi na osobnom dôchodkovom účte po priznaní dôchodku z II. piliera, môže si sporiteľ vyčerpať formou dôchodku programovým výberom.

Sporiteľ, ktorý dovŕšil dôchodový vek a rozhodol sa nepoberať starobný alebo predčasný starobný dôchodok programovým výberom, môže požiadať DSS, ktorej je sporiteľom o výplatu výnosov z investovania majetku v dôchodkovom fonde, ktoré vznikli po dni podania žiadosti o ich vyplácanie. Výnos z investovania nie je dôchodok z II. piliera.

Budem môcť odísť do predčasného starobného dôchodku aj keď si sporím v II. pilieri?

Sporiteľ v II. pilieri má nárok na predčasný starobný dôchodok ak mu vznikol nárok na predčasný dôchodok v I. pilieri alebo ak suma predčasného starobného dôchodku z I. piliera a doživotného predčasného starobného dôchodku z II. piliera je vyššia ako 1,2 násobok životného minima pre jednu fyzickú osobu.

Budem mať nárok na dôchodok z II. piliera, keď nebudem do neho prispievať 10 rokov?

Áno budete, od 1.1.2015 bola zrušená táto podmienka na priznanie dôchodku z II. piliera, to znamená, že jedinou podmienkou pre vznik nároku na doživotný starobný dôchodok z II. piliera je dosiahnutie dôchodkového veku. Podmienky na priznanie nároku na doživotný predčasný starobný dôchodok z II. piliera sú uvedené v predchádzajúcej otázke.

Je reálne zvyšovanie dôchodkového veku?

Je to aktuálny problém. Od roku 2017 sa bude dôchodkový vek zvyšovať cca o 50 dní ročne. To znamená, že ku každému siedmemu roku práce si treba pripočítať rok práce navyše. Je predpoklad, že sa do budúcna zrejme tempo zvyšovania dôchodkového veku zvýši. Od roku 2017 sa bude dôchodkový vek postupne zvyšovať a naviaže na strednú dĺžku života. To znamená, že s predlžujúcou sa strednou dĺžkou života sa bude zvyšovať aj vek odchodu do dôchodku.

V akej výške mi bude vyplácaný dôchodok, keď budem mať na svojom účte napr. 30 000 Eur?

Výšku vášho dôchodku vám dnes nemôže nikto záväzne vypočítať, pretože závisí od vašich budúcich osobných, ako aj trhových parametrov, ktoré dnes možno len predpokladať.

Výšku zhodnotenia peňazí na vašom osobnom dôchodkovom účte vám vopred nevie nikto vypočítať. Skúseností z iných krajín však ukazujú, že z dlhodobého hľadiska každé euro, investované vo fondoch priniesla vyšší výnos, a tým aj vyšší dôchodok ako euro zaplatené do štátneho systému (I. piliera). Je potrebné uvedomiť si aj skutočnosť, že investovanie v II. pilieri je dlhodobou záležitosťou. Výnosy z investovania môžu byť v jednotlivých rokoch rôzne, dôležité však je, aby hodnota peňazí na účte bola pri odchode do dôchodku čo najvyššia. Od výšky nasporenej sumy, ktorú si sporiteľ môže počas aktívneho života zvýšiť aj dobrovoľnými príspevkami, závisí aj výška ponúknutých dôchodkov a možnosť vyplácania dôchodku programovým výberom.

Sumy ponúknutých dôchodkov zo životných poisťovní, ktoré obdržíte v ponukovom liste, určujú poistitelia použiím poistno-matematických metód tak, aby bola zabezpečená trvalá splniteľnosť záväzku poistiteľa voči poistenému. Na ohodnotenie rizika pri určení sumy dôchodku uvedenj v ponukovom liste použije poistiteľ vlastné vierohodné predpoklady určené na základe dostupných údajov, pričom použitá pravdepodobnosť úmrtnosti zohľadňuje aj budúci demografický vývoj a jediným individuálnym rizikovým faktorom je vek budúceho poberateľa dôchodku.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.