Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Odplaty

Ako sa mení výška odplát za vedenie účtu sporiteľa?

Za vedenie účtu môže DSS účtovať maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet.

Budem platiť vyššie odplaty v súvislosti s úpravami a novelami zákonov o sds?

Za správu dôchodkového fondu platí sporiteľ od septembra 2012 odplatu vo výške 0,3 % ročne z priemernej čistej hodnoty majetku, a to v garantovanom aj negarantovanom fonde.

Aká je odplata za zhodnotenie?

Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je 10% zo zhodnotenia. DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie majetku, ak suma vypočítaná podľa zákonom určeného vzorca, ktorý sa používa na výpočet odplaty, má zápornú hodnotu.

Platíme poplatky pri správe našich úspor aj Sociálnej poisťovni?

Sociálna poisťovňa vytvára pri správe úspor na dôchodkové sporenie svoj správny fond. Výška poplatku do správneho fondu tvorí 0,25 % z výšky príspevku na dôchodkové sporenie.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.