Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Zmluva o sds

Aký je proces akceptácie zmluvy po tom ako ju podpíšem v DSS?

Sociálna poisťovňa musí zo zákona bez zbytočného odkladu oznámiť zápis zmluvy do registra samotnej DSS. DSS následne informuje klienta písomnou formou o jej akceptácii. Sociálna poisťovňa rovnako bezodkladne informuje DSS, ak zmluvu nezapíše a UVEDIE dôvod. DSS je následne povinná klienta informovať o neakceptovaní jeho zmluvy o sds písomne. DSS urobí všetko pre to, aby odstránila dôvod nezapísania zmluvy o sds a opätovne zašle opravené údaje z tejto zmluvy Sociálnej poisťovni. Ak je pri odstraňovaní dôvodu nezapísania zmluvy do registra zmlúv vedeného Sociálnou poisťovňou potrebná súčinnosť klienta, DSS o tom klienta písomne upovedomí.

Akú úlohu má v dohľade na činnosť DSS vnútorná kontrola DSS?

Pri formovaní nového dôchodkového systému boli vytvorené prísne pravidlá fungovania DSS a ich dodržiavania. Na bezpečnosť vašich dôchodkových úspor dohliada okrem NBS, depozitára a audítora aj zákonom ustanovená vnútorná kontrola DSS. Sú to zamestnanci, ktorí vykonávajú kontrolu dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov spravovaných dôchodkových fondov, stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, pravidiel obozretného podnikania a iných vnútorných predpisov a postupov v činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sú oddelenou kontrolnou zložkou DSS, ktorá spolu s externým audítorom vykonáva krížovú kontrolu aktivít spoločnosti.

Ako mám postupovať v prípade, že potrebujem vykonať zmenu v už uzatvorenej zmluve?

Na našom webovom sídle www.asdss.sk v záložke Servis sa dajú stiahnuť formuláre návrhov dodatkov k zmluve o SDS, oznámení alebo žiadostí adresované Allianz – Slovenská d.s.s. V prípade nejasností môžete kontaktovať našu bezplatnú infolinku 0800 111 555 alebo zaslať nám vaše otázky mailom na infolinka@asdss.sk a budeme vás informovať o ďalšom postupe.

Na našom webovom sídle www.asdss.sk na portále sporiteľov „Účet sporiteľa“ je tiež možné vykonávať niektoré zmeny na zmluve o sds (napr. zmena kontaktných údajov, ale aj zmena pomeru sporenia v dôchodkových fondoch). Podmienkou, aby sporiteľ mohol vykonávať zmeny na zmluve o starobnom dôchodkovom sporení elektronickými prostriedkami (na portále sporiteľov) je uzatvorenie Dohody o elektronickom disponovaní s úsporami s našou spoločnosťou. Na základe písomnej dohody ASDSS a sporiteľa ASDSS umožní sporiteľovi aktívny prístup, pričom podmienkou pre aktívny prístup je poskytnutie čísla mobilného telefónu sporiteľa, na ktorý mu bude naša spoločnosť zasielať SMS kód. Zadanie SMS kódu je nevyhnutné pre potvrdenie vykonania zmeny. Podmienky elektornickej komunikácie sú uverejnené  na našom webovom sídle www.asdss.sk

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.