Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Správy o hospodárení spoločnosti 2012

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.
 Výročná správa ASDSS 2012
Účtovné závierky dôchodkových fondov a dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 31.12.2012
 Účtovná závierka ASDSS
 Účtovná závierka dôchodkového fondu GARANT d.d.f.
 Účtovná závierka dôchodkového fondu OPTIMAL z.d.f.
 Účtovná závierka dôchodkového fondu PROGRES a.d.f.
 Účtovná závierka dôchodkového fondu GLOBAL i.d.f.
Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 31.12.2012
 Ročná správa ASDSS k 31.12.2012
Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 31.12.2012
 Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GARANT d.d.f.
 Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde OPTIMAL z.d.f.
 Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES a.d.f.
 Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GLOBAL i.d.f.


Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 30.06.2012
 Polročná správa ASDSS k 30.6.2012
Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 30.06.2012
 Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GARANT k.d.f.
 Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde OPTIMAL v.d.f.
 Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES r.d.f.
 Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GLOBAL i.d.f.
Účtovné závierky dôchodkových fondov a dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 30.06.2012
 Účtovná závierka ASDSS
 Účtovná závierka dôchodkového fondu GARANT k.d.f.
 Účtovná závierka dôchodkového fondu OPTIMAL v.d.f.
 Účtovná závierka dôchodkového fondu PROGRES r.d.f.
 Účtovná závierka dôchodkového fondu GLOBAL i.d.f.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.