Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Dobrovoľné príspevky - Zamestnávatelia

Vážený zamestnávateľ,

v súvislosti s odvádzaním dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za Vašich zamestnancov si Vás dovoľujeme informovať, že je nevyhnutné, aby ste sa u nás zaregistrovali ako zamestnávateľ odvádzajúci dobrovoľné príspevky za svojich zamestnancov. Pre účely registrácie použite, prosím, formulár, ktorý nájdete  tu. Vyplnený a podpísaný formulár zašlite na adresu: Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Račianska 62, 831 02 Bratislava (formulár musí byť podpísaný štatutárnym orgánom resp. členmi štatutárneho orgánu v súlade so zápisom v obchodnom registri).

Následne od našej spoločnosti obdržíte prihlasovacie meno a heslo pre účely prístupu do zabezpečenej časti nášho portálu https://zamestnavatelia.asdss.sk prípadné ďalšie informácie a údaje.

1.      Zamestnávateľ odvádzajúci dobrovoľné príspevky za viacerých zamestnancov v jednej sume

Prostredníctvom nášho portálu  https://zamestnavatelia.asdss.sk budete našej spoločnosti predkladať rozpisy dobrovoľných príspevkov odvádzaných za viacerých zamestnancov. Príklad XML  súboru rozpisu nájdete  tu a XSD schému, ktorá popisuje štruktúru XML súboru nájdete  tu. Príklad zjednodušeného XML súboru nájdete  tu a XSD schému k zjednodušenému XML súboru nájdete  tu.

Alternatívne môžete s našou spoločnosťou komunikovať elektronicky prostredníctvom otvorených formátov (ODF), alebo proprietárnych formátov (DOC, XLS), alebo   prostredníctvom pošty, ak dodržíte  štruktúru podľa príkladu, ktorý nájdete  tu, alebo zjednodušenú  štruktúru podľa príkladu, ktorý nájdete  tu.

Dobrovoľné príspevky odvádzajte v prospech účtu č. 2626225518 (IBAN SK6111000000002626225518) /1100 (BIC TATRSKBX) vedený v Tatra banke, a.s. s variabilným symbolom: IČO zamestnávateľa a špecifický symbol RRRR999 (napr. 2013002).

2.      Zamestnávateľ odvádzajúci dobrovoľné príspevky za každého zamestnanca osobitne

Ak odvádzate dobrovoľné príspevky za každého zamestnanca osobitne, rozpisy nám predkladať nemusíte.

Dobrovoľné príspevky odvádzajte v prospech účtu č.2626225518 (IBAN SK6111000000002626225518) /1100 (BIC TATRSKBX) vedený v Tatra banke, a.s. s variabilným symbolom: rodné číslo sporiteľa a špecifickým symbolom: číslo sporiteľovej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Z legislatívy pre Vás vyberáme relevantné ustanovenia zákona o starobnom dôchodkovom sporení:

§ 21

Platitelia príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

            (1) Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platí, ak tento zákon neustanovuje inak,

a) zamestnávateľ za svojho zamestnanca zúčastneného na starobnom dôchodkovom sporení,

b) samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu 3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení,

c) dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu 3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení,

d) štát,

e) Sociálna poisťovňa.

            (2) Štát platí povinné príspevky za osobu zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení počas obdobia riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu 3) alebo počas riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu, 3) počas obdobia poberania peňažného príspevku na opatrovanie podľa osobitného predpisu 3) alebo počas obdobia výkonu osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu 3) a za sporiteľa, za ktorého ako za zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu platí poistné na dôchodkové poistenie štát počas poskytovania materského podľa osobitného predpisu. 3)

            (3) Sociálna poisťovňa platí povinné príspevky za osobu zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení podľa § 14 ods. 2.

            (4) Dobrovoľné príspevky platí sporiteľ, ktorý si platenie týchto príspevkov dohodol v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

§ 26

Odvod príspevkov

            (1) Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné platiť príspevky, sú povinné príspevky odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak.

            (2) Za štát odvádza povinné príspevky za osoby uvedené v § 21 ods. 2 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").

            (3) Za zamestnanca odvádza dobrovoľné príspevky jeho zamestnávateľ, ak sa na tom so zamestnancom dohodol.

 § 65 

             (5) Zamestnávateľ je povinný zdržať sa konania, ktorým priamo alebo nepriamo núti svojho zamestnanca uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Ak zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa, aby za neho odvádzal dobrovoľné príspevky, je zamestnávateľ povinný so zamestnancom o tom uzatvoriť písomnú dohodu a je povinný spolu s každou platbou zasielať dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozpis dobrovoľných príspevkov odvedených do tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti za jeho zamestnancov v takom členení, aby bolo možné identifikovať platbu podľa § 95 ods. 1; podrobnosti môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá MPSVaR SR.

Vyhláška MPSVaR SR č. 16/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o písomnej dohode o odvádzaní dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zamestnávateľom za zamestnanca a o rozpise dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. 

Zákon o dani z príjmov

(najmä § 11 ods. 8 a 9, § 37 ods. 1 písm. c), § 39 ods. 2, § 52r)

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.