Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Dobrovoľné príspevky. Výhody.

Na úvod tri kľúčové benefity dobrovoľných príspevkov

  • daňové prázdniny z výnosov na celé obdobie sporenia

  • nízke poplatky  

  • absolútna voľnosť pri míňaní po dosiahnutí dôchodkového veku

 

Dobrovoľné príspevky sú výhodným spôsobom, ako môžete zhodnotiť svoje peniaze a prilepšiť si na dôchodok. Financie sú v správe profesionálov, sami rozhodujete, v akej výške prispievate, a – aj malé priebežné sumy môžu znamenať významné prilepšenie v budúcnosti.

 

Sporenie na starobu totiž neposudzujeme len podľa výnosov na trhu. Skutočný výnos pre sporiteľa závisí od viacerých ďalších faktorov a dôležité sú aj dane a poplatky!

 

Dobrovoľné príspevky sú atraktívne aj pre sporiteľov, ktorí už vzhľadom na dobu sporenia „nedobehnú“ potenciál druhého piliera, ktorý stratili sporením iba v garantovaných fondoch. Prípadne pre sporiteľov, ktorí majú možnosť odložiť si na dôchodok viacej peňazí, ale limituje ich výška odvodov.

 

Zmluva

Sporitelia si platenie príspevkov dohodnú v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení alebo uzatvoria dodatok o platení dobrovoľných príspevkov s DSS.

 

Poplatky za správu

Druhý pilier je známy aj nízkymi poplatkami a tie sú rovnaké aj pri dobrovoľných príspevkoch.

V porovnaní s akýmkoľvek sporiacim produktom predstavujú dobrovoľné príspevky do druhého piliera veľmi výhodnú formu sporenia.

 

Dane z dosiahnutých výnosov

Pri investovaní v druhom pilieri neplatí sporiteľ dane z dosiahnutých výnosov. Ani počas sporenia, ani pri výbere úspor.

 

Výška dobrovoľného príspevku

Presne tak, ako hovorí názov – akákoľvek výška, ktorú si zvolí sporiteľ. Môžete sa rozhodnúť, či si budete sporiť pravidelne každý mesiac alebo len sporadicky. Celú sumu dobrovoľných príspevkov môžete poslať aj jednorazovo.

 

Zhodnotenie

Príspevky sa zhodnocujú na báze zloženého úročenia a v dlhom investičnom horizonte. Práve dlhodobosť a automatickosť sporenia sú veľkou výhodou. Ak si každý mesiac odložíte čo i len malú sumu a budete sporiť desiatky rokov, vďaka zloženému úrokovaniu suma pekne narastie.

 

Investičná stratégia

Vaše úspory sú spravované za rovnakých podmienok a rovnakou investičnou stratégiou ako povinné príspevky.

 

Vzťahujú sa na ne všetky výhody sporenia v druhom pilieri.

  • Ak sú úspory napríklad v garantovanom fonde, vzťahujú sa garancie aj na ne.

  • Ak sú úspory v druhom pilieri rozložené medzi dva fondy, rovnako budú rozložené aj dobrovoľné vklady.

  • Povinné presuny do Garantu počnúc vekom 52 rokov sa však vzťahujú iba na povinné príspevky, tie dobrovoľné sa môžu aj naďalej zhodnocovať vo fonde Progres.

Samostatný účet

Dobrovoľné príspevky sú výlučným majetkom sporiteľa a sú evidované na jeho separátnom podúčte.

 

Výpis z osobného dôchodkového účtu

Raz ročne DSS sporiteľovi vystaví a zašle výpis z osobného dôchodkového účtu s uvedením sumy zaplatených dobrovoľných príspevkov k 31. 12. kalendárneho roka. Druhou, obľúbenou možnosťou je prístup k účtu cez elektronické rozhranie.

 

Úhrady zamestnávateľa

Ak bude dobrovoľné príspevky odvádzať váš zamestnávateľ zrážkami zo mzdy, uzatvorte s ním osobitnú písomnú dohodu. Zároveň sa mu preukážete číslom zmluvy s DSS a určite si výšku príspevkov. Váš zamestnávateľ sa musí v príslušnej DSS zaregistrovať a dohodnúť, či bude odvádzať príspevky za viacerých zamestnancov alebo za každého zamestnanca osobitne.

 

Úhrady individuálne

Dobrovoľné príspevky môžete posielať aj individuálne, čiže priamo na účet, ktorý vám oznámi vaša DSS.

 

Lepší dôchodok

Pri dosiahnutí dôchodkového veku sa môžete rozhodnúť, či si nasporenou sumou zvýšite doživotný dôchodok, ktorý vypláca niektorá z poisťovní, alebo si budete úspory čerpať individuálne priamo zo svojej DSS-ky v ľubovoľnej výške. Tretia možnosť je výber celej sumy.

 

Ukončenie zmluvy

V prípade vystúpenia z druhého piliera je správca povinný vrátiť zaplatené dobrovoľné príspevky vrátane zhodnotenia na účet sporiteľa.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.