Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Dobrovoľné príspevky. Zmluvy.

Platcovia dobrovoľných príspevkov 

Sporitelia si platenie príspevkov dohodnú v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení alebo uzatvoria dodatok o platení dobrovoľných príspevkov.

 Návrh dodatku o SDS - Platenie dobrovoľných príspevkov

DSS sporiteľovi vystaví a zašle do jedného mesiaca po skončení kalendárneho roka výpis z osobného dôchodkového účtu s uvedením sumy zaplatených dobrovoľných príspevkov k 31. 12. kalendárneho roka. 

Platba (odvod) dobrovoľných príspevkov

Individuálne úhrady

Dobrovoľné príspevky platí sporiteľ, a to v ním zvolenej výške a frekvencii priamo na účet IBAN SK6111000000002626225518 (BIC TATRSKBX) s variabilným symbolom rodné číslo sporiteľa a špecifickým symbolom číslo sporiteľovej zmluvy o SDS.

Dobrovoľné príspevky nie je možné platiť v hotovosti!

Úhrady zamestnávateľom

Ak je sporiteľ zamestnancom, môže uzatvoriť so zamestnávateľom príslušnú zmluvu a požiadať ho, aby za neho odvádzal dobrovoľné príspevky do DSS. V tomto prípade je nevyhnutné, aby sa zamestnávateľ registroval v príslušnej DSS so štatútom zamestnávateľ odvádzajúci dobrovoľné príspevky za svojich zamestnancov.

Povinnosti zamestnanca

  • informovať zamestnávateľa o svojom záväzku platiť dobrovoľné príspevky a preukázať mu všetky skutočnosti potrebné na odvádzanie dobrovoľných príspevkov. Ak zamestnanec nesplní túto povinnosť, zamestnávateľ nie je povinný odvádzať dobrovoľné príspevky za zamestnanca
  • oznamovať zmeny

Povinnosti zamestnávateľa

  • uzavrieť so zamestnancom písomnú dohodu o odvádzaní dobrovoľných príspevkov (ak ho zamestnanec požiadal o odvádzanie príspevkov na SDS)
  • odvádzať dobrovoľné príspevky za zamestnanca podľa dohody
  • spolu s každou platbou zasielať dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozpis dobrovoľných príspevkov odvedených do tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti za jeho zamestnancov v takom členení, aby bolo možné identifikovať platbu príspevkov; podrobnosti ustanovila vyhláška MPSVaR SR č. 16/2013 Z. z.

Registrácia zamestnávateľa

Pre zamestnávateľov je pripravený registračný formulár, ktorý nájdete tu. Vyplnený a podpísaný formulár zašlite na korešpondenčnú adresu Allianz – Slovenská d. s. s., a. s., P. O. BOX 248, 810 00 Bratislava 1.

Formulár musí byť podpísaný štatutárnym orgánom, resp. členmi štatutárneho orgánu v súlade so zápisom v obchodnom registri.

Následne dostane zamestnávateľ prihlasovacie meno a heslo na prístup do zabezpečenej časti portálu a ďalšie informácie.

Zamestnávateľ, ktorý odvádza dobrovoľné príspevky za viacerých zamestnancov v jednej sume

Prostredníctvom portálu predkladá zamestnávateľ rozpisy dobrovoľných príspevkov odvádzaných za viacerých zamestnancov. Príklad XML  súboru rozpisu nájdete tu a XSD schému, ktorá opisuje štruktúru XML súboru, nájdete tu.

Príklad zjednodušeného XML súboru nájdete tu a XSD schému k zjednodušenému XML súboru nájdete tu.

Alternatívne môžu zamestnávatelia s nami komunikovať elektronicky prostredníctvom otvorených formátov (ODF) alebo proprietárnych formátov (DOC, XLS) alebo poštou, ak dodržia štruktúru podľa príkladov, ktorú nájdete tu, alebo zjednodušenú štruktúru, ktorú nájdete tu.

Dobrovoľné príspevky odvádzajte na účet IBAN SK6111000000002626225518 (BIC TATRSKBX)  s variabilným symbolom IČO zamestnávateľa a špecifickým symbolom RRRR999 (napr. 2013002).

 

Príslušné dokumenty na stiahnutie

Dobrovoľné príspevky 1.0 (xsd)
Dobrovoľné príspevky 1.0 štruktúra (pdf)
Dobrovoľné príspevky 1.0 vzor (csv)
Dobrovoľné príspevky 1.0 vzor (xml)
Dobrovoľné príspevky 2.0 (xsd)
Dobrovoľné príspevky 2.0 štruktúra (pdf)
Dobrovoľné príspevky 2.0 vzor (csv)
Dobrovoľné príspevky 2.0 vzor (xml) 
Formulár – registrácia zamestnávateľa (pdf)

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.