Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Dobrovoľné príspevky - Sporitelia

Platcovia dobrovoľných príspevkov

Sporitelia, ktorí si platenie týchto príspevkov dohodli v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Platba (odvod) dobrovoľných príspevkov

Dobrovoľné príspevky platí sám sporiteľ, a to v ním zvolenej výške a frekvencii, a to priamo na účet č. 2626225518 (IBAN SK6111000000002626225518) /1100 (BIC TATRSKBX) s variabilným symbolom: rodné číslo sporiteľa a špecifickým symbolom číslo sporiteľovej zmluvy o SDS.

Ak má sporiteľ status zamestnanca, môže požiadať zamestnávateľa, aby za neho dobrovoľné príspevky odvádzal do DSS; bližšie informácie tu.

Dobrovoľné príspevky nie je možné platiť v hotovosti!

Výška dobrovoľného príspevku a daňové zvýhodnenie

Výšku dobrovoľného príspevku si volí sám sporiteľ (akákoľvek výška). Štát podporil dobrovoľné prispievanie na dôchodok v II. pilieri daňovým zvýhodnením. Daňovo zvýhodnený je len dobrovoľný príspevok najviac vo výške 2% zo základu dane, v roku 2015 je to maximálne 988,80 eur, v roku 2016 to bude 1.029,60 eur.

Do 31.12.2016 je nezdaniteľnou časťou základu dane suma  preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2% zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov. Suma podľa prvej vety nesmie presiahnuť výšku 2% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane (§ 11 ods. 8 zákona o dani príjmov).

Povinnosti zamestnanca:

  • informovať zamestnávateľa o svojom záväzku platiť dobrovoľné príspevky a preukázať mu všetky skutočnosti potrebné na odvádzanie dobrovoľných príspevkov. Ak zamestnanec nesplní túto povinnosť, zamestnávateľ nie je povinný odvádzať dobrovoľné príspevky za zamestnanca.

  • oznamovať zmeny

Povinnosti zamestnávateľa:

  •   uzavrieť so zamestnancom písomnú dohodu o odvádzaní dobrovoľných príspevkov, (ak ho zamestnanec požiadal o odvádzanie príspevkov na SDS)

  •   odvádzať dobrovoľné príspevky za zamestnanca podľa dohody

  •   spolu s každou platbou zasielať dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozpis dobrovoľných príspevkov odvedených do tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti za jeho zamestnancov v takom členení, aby bolo možné identifikovať platbu príspevkov; podrobnosti ustanovila vyhláška MPSVaR SR č. 16/2013 Z. z.

Povinnosti DSS:

  •   DSS sporiteľovi vystaví a zašle do jedného mesiaca po skončení kalendárneho roka výpis z osobného dôchodkového účtu s uvedením sumy zaplatených dobrovoľných príspevkov k 31.12 kalendárneho roka pre účely preukázania nároku na zníženie základu dane.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.