Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Dobrovoľné príspevky - Sporitelia

Platcovia dobrovoľných príspevkov

Sporitelia, ktorí si platenie týchto príspevkov dohodli v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, alebo uzatvorili dodatok o platení dobroveľných príspevkov.

 Návrh dodatku o SDS - Platenie dobrovoľných príspevkov

Platba (odvod) dobrovoľných príspevkov

Dobrovoľné príspevky platí sám sporiteľ, a to v ním zvolenej výške a frekvencii, a to priamo na účet č. 2626225518 (IBAN SK6111000000002626225518) /1100 (BIC TATRSKBX) s variabilným symbolom: rodné číslo sporiteľa a špecifickým symbolom číslo sporiteľovej zmluvy o SDS.

Ak má sporiteľ status zamestnanca, môže požiadať zamestnávateľa, aby za neho dobrovoľné príspevky odvádzal do DSS; bližšie informácie tu.

Dobrovoľné príspevky nie je možné platiť v hotovosti!

Výška dobrovoľného príspevku a daňové zvýhodnenie

Výšku dobrovoľného príspevku si volí sám sporiteľ (akákoľvek výška). Pri investovaní v druhom pilieri neplatí sporiteľ dane z dosiahnutých výnosov,čo pri zloženom úročení a dlhom investičnom horizonte vytvára predpoklady na dosiahnutie vyššieho zhodnotenia.

Povinnosti zamestnanca:

·         informovať zamestnávateľa o svojom záväzku platiť dobrovoľné príspevky a preukázať mu všetky skutočnosti potrebné na odvádzanie dobrovoľných príspevkov. Ak zamestnanec nesplní túto povinnosť, zamestnávateľ nie je povinný odvádzať dobrovoľné príspevky za zamestnanca.

·         oznamovať zmeny

Povinnosti zamestnávateľa:

·           uzavrieť so zamestnancom písomnú dohodu o odvádzaní dobrovoľných príspevkov, (ak ho zamestnanec požiadal o odvádzanie príspevkov na SDS)

·           odvádzať dobrovoľné príspevky za zamestnanca podľa dohody

·           spolu s každou platbou zasielať dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozpis dobrovoľných príspevkov odvedených do tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti za jeho zamestnancov v takom členení, aby bolo možné identifikovať platbu príspevkov; podrobnosti ustanovila vyhláška MPSVaR SR č. 16/2013 Z. z.

Povinnosti DSS:

·           DSS sporiteľovi vystaví a zašle do jedného mesiaca po skončení kalendárneho roka výpis z osobného dôchodkového účtu s uvedením sumy zaplatených dobrovoľných príspevkov k 31.12 kalendárneho roka. 

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.