Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Prvý pilier

Prvý pilier predstavuje priebežný princíp financovania dôchodkov. Vaše odvody Sociálna poisťovňa obratom vypláca dnešným dôchodcom. V budúcnosti sa budú z odvodov pracujúcoch financovať Vaše dôchodky.

 ASP-pictoweb-01.jpg

Ak je veľa prispievateľov a málo poberajúcich, prvý pilier dobre funguje. Ak je však veľa dôchodcov v porovnaní s počtom pracujúcich, prvý pilier musí štát dotovať a vytvára sa tak neudržateľný dlh.

Kvôli nízkej pôrodnosti na Slovensku a predlžujúcemu sa veku dožitia, je prvý pilier v súčasnej podobe dlhodobo neudržateľný.

ASP-pictoweb-03.jpg

Zdroj údajov: Infostat

 

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.