Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Druhý pilier

Druhý pilier predstavuje sporiaci princíp financovania dôchodkov. Časť odvodov si odkladáte vo forme úspor na Vašom osobnom dôchodkovom účte a Vaše úspory sa investujú na svetových kapitálových trhoch. Výška vašich úspor nezávisí od demografickej situácie na Slovensku, ale najmä od vývoja kapitálových trhov a výšky vašej mzdy. Stratégiu si zvolíte podľa toho, aký ste sporiteľ a investujete do dlhopisového alebo akciového fondu.

Ako to funguje?

Sociálna poisťovňa pošle každý mesiac časť vášho povinného odvodu (mesačne sa posiela Sociálnej poisťovni odvod vo výške 18% z vymeriavacieho základu, pričom v SP zostane 14% a 4% prepošle SP na do DSS) na váš účet do DSS. DSS ho rozdelí medzi garantovaný a negarantovaný fond  a prostriedky zainvestuje.

Dôchodkové fondy Allianz- Slovenskej DSS:

Fond GARANT.

GARANT, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz-Slovenská d.s.s., a.s.

Zákonné garancie zachovania hodnoty dôchodkovej jednotky

Vysoká bezpečnosť investícií a široká diverzifikáciu rizika.

Kreditné riziko investícií prechádza dôkladnou analýzou.

Uprednostňované sú investície s vyšším ratingom.

Stabilnejší vývoj hodnoty fondu.

Link https://www.asdss.sk/klucove-informacie-garant

 

Fond PROGRES.

PROGRES, akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz-Slovenská d.s.s., a.s.

Vysoký podiel akciovej zložky, až takmer 100% (od marca 2015). 

Vysoká participácia na raste akciových trhov.  

Vyššia volatilita.

Časť akciovej zložky je riadená aktívne – cieľom je priniesť dodatočný výnos oproti  pasívne riadeným fondom.

Vo fonde nie je žiadne štátne riziko.

Link: https://www.asdss.sk/klucove-informacie-progres

 

 

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.