Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
My spravujeme, vy sa rozhodujete

My spravujeme, vy sa rozhodujete

Vstupom do druhého piliera ste sa rozhodli prevziať zodpovednosť za svoj budúci dôchodok. Pri súčasnom demografickom vývoji a prognózach schopnosti prvého piliera zabezpečiť budúce dôchodky je to triezve a rozumné rozhodnutie. Aby sporitelia v druhom pilieri dosiahli čo najlepšie zhodnotenia svojich vkladov, je nevyhnutné, aby porozumeli investičným stratégiám, ktoré majú pri sporení na výber. Rozloženie investícií medzi garantovaný a negarantovaný fond majú sporitelia vo vlastných rukách. Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. spravuje úspory na dôchodok 420 000 slovenských sporiteľov v súčasnej hodnote 2,1 mld. eur. Tohtomesačný newsletter je venovaný fondom, ich fungovaniu a našim stratégiám. Vybrali sme sa cestou najväčšej prehľadnosti a jednoduchosti pre našich klientov. Spravujeme preto jeden garantovaný a jeden negarantovaný fond. Je v záujme každého sporiteľa, aby rozdielom a možnostiam jednotlivých fondov porozumel. Veríme, že vám v tom pomôže aj náš newsletter.

 

GARANT – fond pripravený čeliť nízkym sadzbám

Obdobie nízkych úrokových sadzieb bude náročné prekonať. Veríme, že to dokážeme.

Majitelia úspor žijú zvláštnu dobu. Úrokové sadzby v posledných rokoch neustále klesajú a v mnohých prípadoch ich nezastavila ani nula. Veriteľ teda platí dlžníkovi za privilégium požičať mu peniaze. A kroky centrálnych bánk smerujú skôr k tomu, aby takáto situácia tak skoro neskončila. Riadiť dlhopisový garantovaný fond  tak, aby dokázal sporiteľom priniesť kladné zhodnotenie, je preto výzvou. Sme presvedčení, že sme našli spôsob ako to dosiahnuť a nami zvolená stratégia prinesie úspech. Stojí na troch pilieroch

1.    Dlhodobé štátne dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou

2.    Široká diverzifikácia

3.    Silní a zdraví emitenti

Dlhodobé dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou

Mnohí túto situáciu poznáte z hypoték, zafixujete si sadzbu na päť rokov a rok na to sú ponúkané úroky podstatne nižšie. Zafixovaný dlžník však stále platí pôvodne dohodnuté vyššie úroky a straty na eurá radšej nepočíta.  Opačná logika hry pri klesajúcich úrokoch platí pri termínovaných vkladoch. Kto spravil dlhodobý vklad v čase vysokých úrokových sadzieb, sa usmieva a počíta zisky, lebo aj keď momentálne trhové sadzby sú nízke, jeho peniažky pracujú za vyššie úroky z minulosti.  A paralela s dôchodkovým fondom? V našom fonde Garant sme posledné tri roky nakupovali dlhopisy s dlhou dobou do splatnosti (v priemere desať rokov), ktoré oceňujeme metódou umorovanej hodnoty[1]. Posledné tri roky znamená obdobie, keď boli úrokové sadzby podstatne vyššie ako je tomu dnes. Zvolený spôsob oceňovania týchto dlhopisov – metóda umorovanej hodnoty, zabezpečí, že až do ich splatnosti budú tieto dlhopisy prinášať sporiteľom výnos, pri akom boli pôvodne kúpené.  Bez ohľadu na to, že dnes sú úrokové sadzby extrémne nízke.  Podiel takýchto dlhopisov je až 25 %. Žiadna z konkurenčných spoločností  to v takomto rozsahu spraviť nestihla.

 


 

[1] DSS sa môže pri nákupe dlhopisu rozhodnúť, do akej kategórie dlhopis pri nákupe zaradí, a podľa toho ho oceňuje.  Ak ho klasifikuje ako „trhový“ dlhopis, musí ho každý deň oceňovať aktuálnou trhovou hodnotou, a hocikedy ho môže za takúto trhovú hodnotu predať. Ak chce DSS držať daný dlhopis až do splatnosti, zaradí ho do kategórie „umorovaný“ a nemusí ho oceňovať trhovo, ale ho oceňuje podľa pôvodne dohodnutých podmienok.

Široká diverzifikácia

Odborný pojem „diverzifikácia“ znamená rozkladanie rizika. V praxi to znamená, že nevložíme desať percent fondu do jedného dlhopisu, nech by sme akokoľvek boli presvedčení o jeho potenciáli. Čím viac dlhopisov od rôznych emitentov sa vo fonde nachádza, tým lepšie. Vo fonde Garant je momentálne takmer 180 rôznych dlhopisov, a najväčšia pozícia na jeden dlhopis je necelých 1,3 %. Dôležitá je diverzifikácia aj na úrovni druhov dlhopisov, a ako ukazuje nasledujúci graf, fond Garant výrazne rozkladá riziká aj na tejto úrovni.

Silní a zdraví emitenti

V časoch, keď sú úroky nízke, sa v honbe za výnosom často manažéri uchyľujú k nákupu dlhopisov od čoraz rizikovejších emitentov. Čím nižšie sadzby z bezpečných dlhopisov sú, tým väčšia je ochota riskovať. A dnes sú tie sadzby záporné... A keď zas príde nejaký šok na trhoch, potom takéto rizikové investície ukážu aj svoju odvrátenú stranu. Kto si ešte pamätá na analýzy dôvodov nedávnej finančnej krízy, často spomínaný faktor bol aj príliš rizikové investovanie. Napriek nízkym výnosom sa vo fonde Garant snažíme investovať iba do dlhopisov od takých emitentov, o ktorých sme presvedčení, že sú dostatočne silní a zdraví na to, aby dokázali požičané prostriedky aj vrátiť. A to i v horších časoch. 

Náš fond Garant má potenciál prinášať vyššie výnosy. A to aj napriek súčasným extra nízkym úrokovým sadzbám. Tento potenciál nepochádza z bezhlavého hnania sa do rizikových operácií, ale z realizovaných výhodných  investícií do dlhodobých cenných papierov v časoch, keď boli sadzby podstatne vyššie ako sú dnes. 

 

PROGRES  - plne akciový fond

Fond Progres je dnes už takmer plne zainvestovaný v akciách (95 %) a je široko regionálne diverzifikovaný. Tvorí preto ideálny nástroj pre sporiteľov, ktorí chcú v dlhodobom horizonte dosahovať vysoké výnosy.

V roku 2013 sa väčšina sporiteľov presunula do garantovaných fondov. Negarantované fondy prešli následne zmenami vo svojom zložení. Každá DSS si zvolila svoju cestu, koľko negarantovaných fondov chce spravovať a aký podiel akcií v nich bude držať. Podiel akcií v negarantovaných fondoch sa dnes pohybuje od necelých 20 % do 100 %. Výrazne odlišné je aj regionálne zloženie akcií, od čisto európskych až po celosvetové. Sporiteľ by pri rozhodnutí o svojich dôchodkových úsporách mal poznať stratégiu negarantovaného fondu, do ktorého ide posielať svoje príspevky.

Keďže sporiteľ si môže rozložiť svoje dôchodkové úspory medzi dva dôchodkové fondy – jeden garantovaný a jeden negarantovaný, Allianz DSS sa vybrala cestou najväčšej prehľadnosti a jednoduchosti pre svojich klientov. Preto spravujeme jeden garantovaný a jeden negarantovaný fond.

Negarantovaný fond Progres je skutočným akciovým fondom – nie iba názvom, ale aj zložením. Od presunu sporiteľov v roku 2013 až do konca roka 2014 sme v ňom držali okolo 75 % akcií, boli sme limitovaní zákonným stropom 80 %. Po tom, ako toto nezmyselné (limitovať podiel akcií v akciovom fonde) obmedzenie zo zákona vypadlo, sme na začiatku roka 2015 ďalej zvyšovali podiel akcií. Dnes je vo fonde približne 95 % akcií, 3 % investícií do zlata a zvyšok je likvidita. Fond sa svojou výkonnosťou a rizikovým profilom plne vyrovnal indexovým fondom. Takýto vysoký podiel akcií sa bude vo fonde nachádzať dlhodobo a konzistentne.

Regionálna štruktúra fondu je veľmi dôležitým faktorom dlhodobej výkonnosti fondu. Ak je zameraný iba na jeden región, hrozí riziko, že pri stagnácii toho regiónu nedokážu akciové trhy dosiahnuť primerané zhodnotenie ani v dlhodobom horizonte. Príkladom je Japonsko, kde akciové indexy sú aj dnes na polovičných úrovniach oproti hodnotám z roku 1989. Fond Progres má jednu z najširšie regionálne rozložených akciových zložiek.

V dlhodobom horizonte je lepšie investovať do regionálne diverzifikovaných nástrojov, stávka na jeden región môže, ale aj nemusí byť úspešná

Rozdiely vo výkonnostiach medzi jednotlivými negarantovanými fondmi budú narastať, keďže sú úplne odlišné. Dôležitejšie ako ich hodnotenie na základe krátkodobej výkonnosti sú ich dlhodobé ciele a plánovaná štruktúra.

V ďalších newslettroch vám poradíme, ako si správne vybrať fondy a čo všetko treba brať do úvahy pri výbere sporivej stratégie.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.