Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Ako čítať výpis z účtu? Praktické rady.

Vysvetlenie hlavných položiek výpisu z osobného dôchodkového účtu:

Pomer platenia príspevkov / Pomer rozloženia majetku v dôch. fondoch

Vaše určenie pomerov v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, príp. v ostatnom návrhu dodatku k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, alebo podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Zostatok

Vyjadruje sumu v eurách, ktorou disponujete, resp. ste disponovali k danému dňu. Zostatok sa vypočíta vynásobením počtu evidovaných dôchodkových jednotiek na Vašom osobnom dôchodkovom účte a aktuálnou hodnotou dôchodkovej jednotky platnou v daný deň v dôchodkovom fonde. Ak máte zriadené dva osobné dôchodkové účty (sporíte si v dvoch dôchodkových fondoch), celkový zostatok vypočítate súčtom zostatkov na obidvoch osobných dôchodkových účtoch. Počty dôchodkových jednotiek ako aj sumy Vašich príspevkov (viď nižšie) sú evidované zvlášť podľa toho, či boli platené ako povinné alebo dobrovoľné.

Príspevky na Váš účet

Príspevky, čiže buď zákonné odvody, ktoré do II. piliera odvádza za Vás Váš zamestnávateľ alebo si ich platíte z titulu samostatne zárobkovo činnej osoby, príp. ich za Vás odvádza štát, alebo aj dobrovoľné príspevky, ktoré si platíte sám, nájdete v jednotlivých riadkoch výpisu s označením, v ktorom mesiaci a v akej výške boli pripísané. Súčasťou výpisu je aj ich súčet za daný rok alebo od zriadenia Vášho ODÚ. Takýmto spôsobom si viete skontrolovať, či Sociálna poisťovňa postúpila na Váš osobný dôchodkový účet všetky príspevky zo zaplatených odvodov alebo či prevod dobrovoľných príspevkov prebehol úspešne. 

Suma strhnutých odplát

V tejto časti sú uvedené všetky odplaty za uvedené obdobie, na aké má naša spoločnosť nárok v zmysle platnej legislatívy.

Sumy zostatkov a aj príspevky sú vo výpise uvedené po odpočítaní všetkých odplát. Podľa priloženej infografiky si prostredníctvom jednoduchého vzorca môžete overiť aj nákladovosť Vašej zmluvy.

Čisté zhodnotenie za predchádzajúci rok

Ak chcete vedieť, koľko Vám naša spoločnosť zarobila v priebehu daného roka, využite jednoduchý vzorec, v ktorom:

- najprv spočítate zostatky na všetkých Vašich osobných dôchodkových účtoch ku koncu roka, ktorý predchádzal roku, za ktorý je výpis vyhotovený, spolu so súčtom všetkých zaplatených príspevkov v priebehu roka, za ktorý je výpis vyhotovený,

- a potom tento súčet odpočítate od sumy zostatku na všetkých Vašich osobných dôchodkových účtoch ku koncu roka, za ktorý je výpis vyhotovený.

Výsledná suma predstavuje hodnotu v eurách, o ktorú sme Vám v priebehu roka zhodnotili Vaše dôchodkové úspory.

Ak máte otvorené dva účty, tento ukazovateľ Vám odporúčame si vypočítať pre každý Váš účet, teda fond, zvlášť.

Vzorec na výpočet nájdete v priloženej infografike.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.