Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Ako čítať výpis z účtu? Praktické rady.

Vzhľadom na časté otázky sporiteľov k jednotlivým ukazovateľom vo výpise sme pre Vás pripravili stručný popis a vysvetlenie vzorového výpisu pomocou infografiky, ktorý nájdete v prílohe. Pozrime sa teda na hlavné jeho položky, ktoré vidieť pod hlavičkou („zmluva o SDS“) a zoznamom Vami otvorených účtov dôchodkového sporenia (tj. jeden alebo dva účty, podľa toho, či ste si vybrali iba jeden z našich fondov, alebo oba).

Zostatok na ODÚ

Vyjadruje sumu v eurách, ktorou disponujete, resp. ste disponovali k danému dňu („Stav ODÚ ku dňu“), po vynásobení počtu evidovaných dôchodkových jednotiek na Vašom ODÚ ich kurzom platným k tomuto dňu. Počty dôchodkových jednotiek ako aj sumy Vašich príspevkov (viď nižšie) sú evidované zvlášť podľa toho, či boli platené ako povinné, alebo ešte aj nad rámec zákonnej povinnosti, tj. dobrovoľne.  

Príspevky na Váš účet

Príspevky, čiže zákonné odvody, ktoré do II. piliera odvádza za Vás Váš zamestnávateľ, nájdete v jednotlivých riadkoch výpisu s označením, v ktorom mesiaci a v akej výške boli pripísané. Súčasťou výpisu je aj ich suma (za daný rok alebo od zriadenia Vášho ODÚ). Takýmto spôsobom si viete skontrolovať, či Váš zamestnávateľ správne odviedol príspevky, a následne či ich Sociálna poisťovňa postúpila do Vašej DSS.

Suma strhnutých odplát

Môžete si pozrieť výšku všetkých troch druhov odplát, na aké má naša spoločnosť nárok v zmysle platnej legislatívy. Následne si môžete overiť rýchlym prepočtom aj s tým súvisiacu nákladovosť Vašej zmluvy o SDS prostredníctvom jednoduchého vzorca. Najviac otázok a dotazov od sporiteľov dlhodobo zaznamenávame pri tretej z nich, odplate za zhodnotenie.

Čisté zhodnotenie za predchádzajúci rok

Ak chcete vedieť, koľko Vám naša spoločnosť zarobila v priebehu daného roka, využite jednoduchý vzorec, v ktorom:

- najprv spočítate zostatky na všetkých Vašich ODÚ ku koncu roka, ktorý predchádzal roku, ku ktorému sa viaže výpis, spolu s objemom všetkých zaplatených príspevkov v priebehu roka, ku ktorému sa viaže výpis,

- a potom tento súčet odpočítate od sumy zostatku na všetkých Vašich ODÚ ku koncu roka, ku ktorému sa viaže výpis.

Výsledná suma predstavuje hodnotu v eurách, o ktorú sme Vám v priebehu roka zhodnotili Vaše dôchodkové úspory. Ak máte otvorené dva účty, tento ukazovateľ Vám odporúčame si vypočítať pre každý Váš účet, teda fond, zvlášť.

Čo robiť, ak ste výpis nedostali?

Ozvite sa na našu infolinku alebo mailom. Preveríme dôvody, zabezpečíme opravu a vysvetlíme postup.

Na bezplatné číslo 0800 111 555 môžete volať každý pracovný deň od 8:00 do 18:00.

Mail môžete poslať na adresu .

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.