Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Dôchodky

Dôchodkový systém na Slovensku je od januára 2005 postavený na troch samostatných pilieroch. Dvoch povinných pilieroch a jednom dobrovoľnom. I. povinný pilier , tzv. priebežný, resp. dô...
viac
Povinný systém dôchodkového zabezpečenia tvoria I. pilier (Sociálna poisťovňa) a II. pilier (Dôchodková správcovská spoločnosť - DSS), do ktorých občan platí zákonom stanovené poistné. V ...
viac
Od januára 2013 DSS povinne vytvára a spravuje jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a  jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond. DSS môže spravovať aj iné dôchodkové fondy. Pr...
viac
Bezpečnosť a efektívna správa vašich peňazí na dôchodkovom účte je pre nás prvoradá. Peniaze uložené na dôchodkovom účte sú vašim súkromným majetkom a sú dôsledne oddelené od peňazí DSS. Vaše úspo...
viac
Priblížime vám skutočnosti a situácie, s ktorými sa budete stretávať akonáhle sa zamestnáte. A verte nám, chtiac-nechtiac sa tým budete zaoberať, pretože to bude patriť k vašim základným povi...
viac
Priblížime vám pár životných situácií, do ktorých sa ako študent môžete dostať, ak sa popri štúdiu zamestnáte, budete vykonávať činnosť pre zamestnávateľa alebo sa stanete SZČO. A verte nám, je dô...
viac

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.