Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Dozorná rada spoločnosti

DOZORNÁ RADA
Jozef Paška – predseda dozornej rady
Juraj Dlhopolček – člen dozornej rady
Venelin Yanakiev – člen dozornej rady

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.