Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Elektronický výpis z osobného dôchodkového účtu

Čoraz viac sporiteľov si volí modernú formu doručovania výpisov elektronicky.

V roku 2020 umožnila novelizácia zákona o starobnom dôchodkovom sporení, že výpis z osobného dôchodkového účtu môžete dostávať e-mailom. Po rokoch papierovania tak slovenská legislatíva reflektovala digitalizáciu a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu.

Výpisy majú už komplexnejší obsah, obsahujú grafy s prognózami, informácie o zadaných poberateľoch a ďalšie podrobné informácie. Takže namiesto výpisu poštou raz za rok môžete dostávať výpis e-mailom v podobe zaheslovaného PDF aj 12-krát za rok. A, samozrejme, bezodplatne.

O zasielanie výpisu e-mailom môžete požiadať jednoducho na portáli www.asdss.sk po prihlásení sa do svojho účtu.

Výpis vám zároveň môže pripomenúť, že vzhľadom na dobu sporenia a zhodnotenie úspor môžete uprednostňovali iné rozloženie úspor vo fondoch. Na zmenu údajov, doplnenie, zmluvy, či presuny úspor medzi fondami už slúži elektronická komunikácia s ASDSS.

 

Dátum vydania: 31.08.2021

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.