Váš dôchodok vzniká už dnes z vašich odvodov.

Odpovede na otázky, ako ovplyvňujú rôzne životné situácie váš dôchodok

 

 • Dovolenka
 • Materská a rodičovská dovolenka
 • Dohoda o vykonaní práce
 • Práca v zahraničí
 • Práceneschopnosť
 • Ošetrovanie člena rodiny
 • Pandemické ošetrovné
 • Pracovné voľno bez náhrady mzdy
 • Nezamestnanosť

Jednoducho povedané, na dôchodok si sporíte vždy, keď platíte vy alebo váš zamestnávateľ sociálne odvody, čiže poistné na dôchodkové poistenie.

Pri výpočte odvodov na sociálne poistenie sa vychádza z hrubej mzdy zamestnanca, v prípade samostatne zárobkovo činnej osoby je základom údaj z podaného daňového priznania za predchádzajúci rok. V každom prípade starobné dôchodkové poistenie je 18 percent.

V roku 2020 ostáva v Sociálnej poisťovni 13 percent povinných odvodov a 5 percent putuje na súkromný účet sporiteľa v DSS.

Kedy vám vznikajú úspory na dôchodok v druhom pilieri

 

 • Dovolenka

Počas dovolenky dostávate výplatu, z ktorej sa riadne odvádzajú odvody na sociálne poistenie.

 

 • Materská a rodičovská dovolenka

Za poistenkyne a poistencov počas materskej a rodičovskej dovolenky platí odvody na dôchodkové poistenie štát automaticky.  Sociálna poisťovňa ich eviduje ako poistencov štátu na základe údajov poskytnutých Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Okrem starostlivosti o dieťa musia splniť aj ďalšie zákonné podmienky.

 

 • Dohoda o vykonaní práce

Pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti sú dôchodkovo poistení, čiže zamestnávatelia aj oni platia odvody 18 percent.

Žiaci, študenti a poberatelia dôchodkov majú v prípade zárobku do 200 eur mesačne možnosť uplatniť si výnimku, na základe ktorej neplatia žiadne odvody.

Kedy si kumulujete úspory na dôchodok v druhom pilieri dobrovoľne

 

 • Práca v zahraničí

Podľa európskej legislatívy platí, že osoba je poistená na sociálne zabezpečenie  v štáte, v ktorom reálne vykonáva činnosť, a zároveň to môže byť výlučne v jednom členskom štáte EÚ. Pre rôzne formy zamestnania v zahraničí alebo brigádnickej práce existuje viacero žiadostí o uplatnenie legislatívy v kompetencii Sociálnej poisťovne, rovnako ako sú dôchodky súčasťou medzinárodných zmlúv s krajinami mimo EÚ.

Ak ste však pred odchodom do zahraničia mali uzatvorenú zmluvu s DSS-kou, môžete si platiť dobrovoľné príspevky do druhého piliera, ktoré sa kumulujú na samostatnom účte.

Kedy nevznikajú úspory na dôchodok v druhom pilieri

 

 • Práceneschopnosť

Počas obdobia, keď je zamestnanec či živnostník uznaný za dočasne PN, počas ktorého sa vypláca rehabilitačné alebo rekvalifikačné, alebo má karanténne opatrenie, nie je povinný platiť dôchodkové poistenie. Napriek tomu mu samotné poistenie naďalej trvá.

 

 • Ošetrovanie člena rodiny

Od 11. dňa osobného a celodenného ošetrovania sa zamestnancovi aj živnostníkovi prerušuje povinné dôchodkové poistenie. Od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, manžela, manželky alebo rodiča, ktorých zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou. Živnostník ani zamestnanec nie sú povinní platiť poistné na dôchodkové poistenie.

 

 • Pracovné voľno bez náhrady mzdy

Ak zamestnanec čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy alebo má neospravedlnenú neprítomnosť v práci, prerušuje sa jeho povinné dôchodkové poistenie.

 

 • Nezamestnanosť

Počas nezamestnanosti sa vypláca dávka, nevznikajú odvody z príjmu, čiže ani úspory v druhom pilieri.