Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Allianz je jednotkou aj v dôchodkovom sporení

Allianz – Slovenská DSS sa zlúči s Prvou dôchodkovou sporiteľňou v priebehu niekoľkých týždňov

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. včera získala akcie Prvej dôchodkovej sporiteľne, a. s. Prevod akcií, ktoré získala kúpou od Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., slovenskej jednotky na trhu stavebného sporenia, sa uskutočnil po predchádzajúcom súhlase Úradu pre finančný trh.

Allianz – Slovenská poisťovňa plánuje zlúčenie svojej dcérskej spoločnosti Allianz – Slovenskej DSS s Prvou dôchodkovou sporiteľňou v priebehu niekoľkých týždňov. Klientom PDS prinesie zlúčenie množstvo benefitov. Transakciou sa dostávajú pod krídla renomovanej medzinárodnej spoločnosti, ktorá už niekoľko desiatok rokov úspešne pôsobí v oblasti finančníctva a môže teda zabezpečiť kontinuálne pokračovanie vysokej kvality služieb a zhodnocovania peňazí klientov starobného dôchodkového sporenia. Pre klientov PDS táto zmena neprináša žiadne povinnosti ani finančné náklady. So svojimi poradcami a sprostredkovateľmi starobného dôchodkového sporenia sa majú možnosť aj naďalej kontaktovať aj v obchodných zastúpeniach Prvej stavebnej sporiteľne.

Allianz – Slovenská poisťovňa je jednotkou na slovenskom poistnom trhu. Zlúčením jej dcérskej Allianz – Slovenskej DSS a PDS sa stáva jednotkou aj na trhu starobného dôchodkového sporenia. To umožňuje všetkým jej klientom podielať sa na výhodách vyplývajúcich z možností trhového lídra. Po tejto úspešnej transakcii plánujú Allianz – Slovenská poisťovňa, Allianz – Slovenská DSS a Prvá stavebná sporiteľňa, tri jednotky na slovenskom finančnom trhu, pokračovať v ďalšej spolupráci.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.