Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Ktoré zmeny sledovať v druhom pilieri a kedy ich čakať

Ostatné dva roky zmenili aj to, ako nahliadame na svoju budúcnosť, či už nás dôchodok čaká o pár rokov alebo desaťročí. Pandémia a vojna na Ukrajine ovplyvňujú geopolitický vývoj aj finančné trhy a v neposlednom rade sociálnu situáciu v štátoch.

O desať rokov začne odchádzať do dôchodku početná generácia tzv. Husákových detí. Na pracovný trh však aj naďalej budú prichádzať ročníky, ktoré poznamenal silný generačný prepad pôrodnosti. Zmeny v druhom pilieri preto musia smerovať k jeho zosilneniu a zabezpečeniu stability.

Slovenský dôchodkový systém sa preto musí otvoriť dynamike finančného trhu, sústrediť sa na svoju stabilitu a zároveň na adresné výplaty sporiteľom.

Aktuálna diskusia správcov úspor s tvorcami zákona obsahuje päť kľúčových bodov a tu je sumár ku koncu júna 2022.

***

 

Presun sporiteľov do negarantovaných fondov

Presun úspor sa plánuje začať v prvom polroku 2023. Všetci sporitelia budú vopred informovaní, či sa ich presun týka, pričom sa budú môcť rozhodnúť, či akceptujú predvolenú schému. Ak ju neakceptujú,  z presunu sa budú môcť vyviazať.

Presuny majetku z dlhopisového do akciového fondu budú postupné a budú trvať minimálne jeden a pol roka. V súčasnosti trváme na tom, aby sme ako správcovia úspor dostali transparentné pravidlá na presun. Zodpovednou a premyslenou formuláciou predídeme sťažnostiam či sporom voči DSS aj štátu.

Presuny sporiteľov sa podľa návrhu zákona budú týkať tých sporiteľov, ktorí boli  roku 2013 presunutí do  dôchodkového fondu Garantu a odvtedy nevykonali žiadnu aktivitu so svojimi úsporami.

 

Predvolená investičná stratégia

Investičná stratégia nebude povinná a je v rovine odporúčania. Pri štarte dôchodkového sporenia bude tvorená výlučne akciovým fondom – až 100 percent. Okolo 50. roku sa začnú úspory v predvolenej investičnej stratégii presúvať z akcií do dlhopisov. Presný rok začiatku týchto presunov je ešte predmetom diskusií. Tempo presunu bude pomalšie ako dnes, pretože sa zohľadnia zmeny vo výplatnej fáze.

 

Garancie

Mechanizmus garancií by sa mal zlepšovať. Cieľom je, aby benefit garancií pocítili sporitelia  vo výplatnej fáze a na individuálnej úrovni. Preto Asociácia DSS navrhuje garancie postavené na troch pilieroch ochrany úspor.

 

Výplatná fáza

Predvolená investičná stratégia bude riadiť zloženie úspor aj počas výplatnej fázy. Pri dosiahnutí dôchodkového veku sa úspory rozdelia na dve „kôpky“ – tá jedna sa bude počas desiatich rokov čerpať ako programový výber a tá druhá sa bude ďalej zhodnocovať. Po tejto dekáde sa z druhej kôpky zakúpi anuita – doživotný dôchodok.

Počas desiatich rokov čerpania programového výberu sa budú všetky nevyplatené úspory zhodnocovať v DSS a budú dediteľné.

 

Poplatky

Sporenie v druhom pilieri dnes patrí medzi najlacnejšie sporiace schémy. Ak by sa poplatky znížili, súbežný pokles príjmov a zvýšenie administratívnych a prevádzkových nákladov môže mať v krajnom prípade až likvidačné následky pre správcov úspor.

***

Po júnovom pripomienkovom konaní v druhom pilieri nás však čakajú pracovné letné mesiace a parlamentná jeseň.

Predpoklad účinnosti nového zákona o druhom pilieri je od roku 2023, pričom jeho jednotlivé zložky môžu mať niekoľkomesačné odklady v účinnosti, kým v DSS aplikujeme prijaté zmeny do praxe.

Na dôchodok si v druhom, čiže kapitalizačnom pilieri sporí viac ako polovica pracujúcej populácie Slovenska.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.