Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Mário Blaščák pod hlavičkou Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Na pozíciu analytika v jednotke na trhu starobného dôchodkového sporenia, v Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s., nastúpil v júli tohto roka Mário Blaščák (32).

Do Allianz Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prišiel z komerčnej banky, kde pôsobil taktiež ako analytik.

Mário Blaščák je absolvent Univerzity Komenského v Bratislave so špecializáciou na medzinárodné vzťahy a ekonomiku. Na Technickej univerzite v Košiciach dosiahol titul bakalára z financií a bankovníctva. Po ročnom štúdiu na City University Bratislava získal certifikát z manažmentu a marketingu. Absolvoval viacero odborných stáží a seminárov prevažne z oblasti obchodovania na peňažných a devízových trhoch doma i v zahraničí. V roku 2005 začal posgraduálne štúdium prognostiky v Slovenskej akadémii vied v Bratislave.

Popri štúdiu univerzity pôsobil ako učiteľ angličtiny v Slovenskej akadémii vzdelávania. Svoju kariéru rozvinul v Ľudovej banke, a.s., kde pracoval posledných 6 rokov ako analytik pre makroekonomiku a finančné trhy.

Príchod do najväčšej dôchodkovej správcovskej spoločnosti na domácom trhu Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti vníma jednoznačne ako výzvu, nakoľko v segmente dôchodkového sporenia vidí veľkú perspektívu na ďalší rast. Jeho úlohou bude sledovať vývoj na domácich a svetových finančných trhoch, a na základe nich hľadať vhodné investičné príležitosti a poskytovať odporúčania pre napĺňanie investičných stratégii v Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Mário Blaščák je ženatý, hovorí plynule po anglicky a dohovorí sa aj po francúzsky.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.