Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Mladí ľudia majú do 2. piliera vstupovať automaticky

Mladí budú mať predvolenú aj investičnú stratégiu.

BRATISLAVA. Mladí ľudia budú do druhého dôchodkového piliera vstupovať automaticky a budú mať predvolenú investičnú stratégiu.

Z druhého penzijného piliera však budú mať možnosť vystúpiť a takisto budú mať možnosť odmietnuť predvolenú investičnú stratégiu v prípade, že v druhom pilieri zostanú.

Predvolená investičná stratégia sa zavedie aj pre súčasných sporiteľov tak, aby sa majetok sporiteľov postupne presunul z dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov do indexových, resp. akciových dôchodkových fondov.

Uvádza sa to v predbežnej informácii k príprave návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania.

Tieto zmeny majú podľa rezortu práce prispieť k zlepšeniu efektívnosti sporiacej a výplatnej fázy starobného dôchodkového sporenia.

Upozorňuje na to, že k zlepšeniu efektívnosti druhého piliera sa vláda zaviazala aj priamo v Pláne obnovy a odolnosti. Upraviť by sa mala aj výplatná fáza druhého piliera, aby mal sporiteľ časť majetku alokovanú v akciách aj po dosiahnutí dôchodkového veku, pričom prioritou má byť dlhodobé vyplácanie úspor. Novelou zákona sa majú tiež prehodnotiť požiadavky kladené na dôchodkové správcovské spoločnosti.

Ide najmä o počet a charakter dôchodkových fondov, výber investičných nástrojov, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, či štruktúru poplatkov. Rezort práce tiež plánuje zrušiť vydávanie akceptačného listu Sociálnou poisťovňou, ktorý slúži na prestup do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Do druhého piliera vstúpilo v minulom roku približne 67-tisíc nových sporiteľov. Najčastejšie išlo o ľudí vo veku od 25 do 30 rokov. „Nízky podiel vstupujúcich do druhého piliera bude zvyšovať výdavky priebežného dôchodkového systému v budúcnosti, teda zvýšenie podielu poistencov, ktorí budú poberať dôchodok z dvojpilierovej výstavby, pomôže zlepšiť dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému," upozorňuje ministerstvo práce.

Ku koncu minulého roka malo 73 percent sporiteľov aspoň časť svojich dôchodkových úspor umiestnených v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch.

„Majetok týchto sporiteľov dosiahol v roku 2020 v priemere zhodnotenie na úrovni 1,7 %, zvyšok sporiteľov v negarantovaných dôchodkových fondoch si za predchádzajúci kalendárny rok pripísal zhodnotenie 3,4 %," upozornil rezort práce a sociálnych vecí. Priemerné ročné zhodnotenie od vytvorenia dôchodkových fondov dosahuje v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch približne 2 %, v prípade negarantovaných dôchodkových fondov 7,8 %.

Dátum vydania: 15.06.2021

Zdroj: Ekonomika.sme.sk

Autor: SITA

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.