Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Ministerská novela prehráva súboj s odbornou verejnosťou i občanmi, napriek tomu postúpila do parlamentu

Návrhy zmien v dôchodkoch, ktoré už prešli chválením vlády a v priebehu septembra sa dostanú na prerokovanie do parlamentu, znamenajú rozvrat systému a zníženie budúcich, ale aj súčasných dôchodkov. Navrhované opatrenia spripomienkovali odborné inštitúcie, nezávislé organizácie, združenia občanov ale i ministerstvá, Národná banka Slovenska až 122 pripomienkami. Tento fakt svedčí to o tom, že navrhované opatrenia v novele sú zlé, idú proti samotnému princípu dôchodkového zabezpečenia a hlavne proti občanovi.

Vláda potvrdila všetky zásadné zámery navrhované Ministerstvom práce, soc. vecí a rodiny. Kľúčovým je opatrenie, že od začiatku budúceho roka do 30. júna sa má otvoriť 2. pilier pre výstup i vstup. Sporitelia z neho budú vystúpiť a prejsť s úsporami do Sociálnej poisťovne. Tí, ktorí z rôznych dôvodov nestihli do 2. piliera vstúpiť a chcú si na dôchodok sporiť, budú môcť naopak do druhého piliera vstúpiť.

Pokúsme sa spolu položiť si pár otázok, ktoré, žiaľ, novela nerieši. Práve naopak, zostávajú nezodpovedné kdesi medzi riadkami napriek tomu, že sú pre nás tak dôležité.

Systém dôchodkového zabezpečenia spred reformy kolaboval. Situácia v Sociálnej poisťovni bola neudržateľná a bez reformy viedla dôchodkový systém ku kolapsu. Opatrenia, ktoré sa reformou urobili ho však postavili na nohy a viac ako dva roky úspešne funguje. Po zmenách, ktoré sa chystajú by sme sa však opäť dostali do slučky sťahujúcej sa okolo našich hrdiel v podobe neistej budúcnosti, budúceho zvýšenia odvodov, zvýšenia veku odchodu do dôchodkov... Položme si otázku: Prečo vláda neponúka racionálne riešenia deficitu Soc. poisťovne?

1,6 mil., čo sú dve tretiny produktívnych občanov krajiny, sa rozhodli neodvádzať svoje povinné úspory nielen do neistej a dlhodobo stagnujúcej Sociálnej poisťovne, ale urobiť zodpovedné rozhodnutie a zabezpečiť sa v rovnocennom II. pilieri. Dnes sa zákonom stanovené pravidlá menia počas hry, dohodnuté pravidlá neplatia, nič nie je isté, ale najneistejšia je naša dôchodková budúcnosť! Položme si otázku: Dokedy a koľkokrát musia sporitelia presviedčať, že sa už raz svojprávne rozhodli?

Sociálne najcitlivejšie skupiny občanov – rodičia na materskej dovolenke, osoby starajúce sa o dlhodobo choré deti, či invalidi majú byť diskriminačne vyradení z účasti v druhom pilieri. Položme si otázku: Prečo sa sociálna vláda stavia tak nesociálne práve voči príjmovo najslabšej skupine dôchodkovo poistených osôb?

Odvody na dôchodkové zabezpečenie sú povinné zo zákona, oba piliere sú rovnocenné. S tým rozdielom, že úspory v 2. pilieri sú len naše a na rozdiel od 1. piliera ich neroztápame v Soc. poisťovni, ale naopak zhodnocujeme ich. Na svojom súkromnom účte sporiteľ vidí, koľko peňazí nasporil. Položme si otázku: Aká bude výška našich dôchodkov v budúcnosti v systéme, ktorého stabilitu novela oslabuje a hneď v úspešnom úvode rozbehnutia zreformovaného systému mení pravidlá hry?

V prieskumoch verejnej mienky, ktoré realizovala Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS, november 2006) stojí verejnosť na strane zachovania 2. piliera v nezmenenej podobe. To znamená, že považuje za dobrý, výhodný, prinášajúci stabilitu a perspektívu. Dôchodková reforma je vnímaná ako dobrá a mala by pokračovať v nezmenenej podobe. Položme si otázku: Akú váhu má naše slovo?

Chystaná novela kladie mnohé ďalšie znepokojujúce otázky. Aj my vám chceme položiť jednu otázku: Myslíte si, že chystané zmeny v 2. pilieri, sú dobrým riešením? Svoj názor môžete vyjadriť hlasovaním na našej webovej stránke. Aj svojim hlasom tak môžete rozhodnúť o svojej dôchodkovej budúcnosti.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.