Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Allianz - Slovenská d.s.s uzatvorila prvé zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť odštartovala začiatkom novembra uzatváranie zmlúv starobného dôchodkového sporenia v rámci druhého piliera dôchodkovej reformy.

Štartujeme uzatváranie zmlúv starobného dôchodkového sporenia

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť odštartovala začiatkom novembra uzatváranie zmlúv starobného dôchodkového sporenia v rámci druhého piliera dôchodkovej reformy.

Jej prvými klientmi sa stali Silvia Lakatošová - podnikateľka s krásou, Elena Kaliská - zlatá olympijská medaila vo vodnom slalome v Aténach, Jozef Krnáč - strieborná olympijská medaila v džude v Aténach, Miroslav Noga - herec a Dušan Tittel - bývalý futbalový reprezentant, generálny sekretár SFZ.

Allianz – Slovenská poisťovňa si váži ich dôveru a rozhodnutie sporiť si na dôchodok prostredníctvom starobného dôchodkového sporenia. Podľa prieskumu agentúry GfK tri pätiny potenciálnych budúcich sporiteľov by ako jednu z možných DSS pre uzavretie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení zvažovali práve Allianz - Slovenskú DSS. V záveroch prieskumu sa ďalej uvádza, že na Slovensku jednoznačne naďalej zostávajú najdôležitejšími aspektmi výberu DSS súčasné stabilné a silné postavenie na slovenskom trhu, sľúbená miera zhodnotenia prostriedkov na osobnom dôchodkovom účte a dlhoročná tradícia finančnej inštitúcie.

Na základe uzatvorených zmlúv majú slovenskí občania od 1. januára 2005 možnosť presunúť 9 percent odvodov platených v rámci štátneho systému na svoje osobné dôchodkové účty.

Sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení je zložitý proces a vykonávať ho smú len sprostredkovatelia s povolením od Úradu pre finančný trh, preto záujemcom o starobné dôchodkové sporenie odporúčame informovať sa u týchto profesionálov.

Pre jednoduchšiu orientáciu klientov v tejto oblasti sprevádzkovala Allianz – Slovenská poisťovňa od septembra infolinku 0800 111 555, na ktorej sa môžu záujemcovia bezplatne dozvedieť všetky potrebné informácie o dôchodkovej reforme.

Čo predchádzalo možnosti uzatvárať zmluvy?

  • Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., podpísala 26. mája 2004 zakladateľskú listinu o založení akciovej spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., 
  • ako prvá oznámila založenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti na Slovensku a splnila tak hlavné predpoklady na podanie žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorú doručila Úradu pre finančný trh 31. mája 2004, 
  • Dôchodková správcovská spoločnosť Allianz – Slovenskej poisťovne je prvou spoločnosťou, ktorá na Slovensku získala povolenie na vznik a činnosť – licenciu s poradovým číslom 1, udelenú 22. septembra 2004.

Čo je dobré vedieť pred uzatvorením zmluvy?

Sprostredkovatelia
Sprostredkovateľ SDS je fyzická osoba, ktorá môže ako jediná vykonávať sprostredkovateľskú činnosť. Na výkon má povolenie od ÚFT a činnosť môže vykonávať v tom istom čase len pre jednu DSS. Osvedčenie ešte neznamená povolenie na výkon činnosti sprostredkovateľa. Odporúčame vyžiadať si k nahliadnutiu rozhodnutie na výkon činnosti.

Dohľad
Dohľad nad dodržiavaním zákona o starobnom dôchodkovom sporení, činnosťou DSS a činnosťou sprostredkovateľov vykonáva Úrad pre finančný trh. Cieľom dohľadu je ochrana majetku v dôchodkovom fonde, zabezpečenie stability finančného trhu a konkurencieschopnosti a prehľadnosti prostredia. ÚFT vykonáva dohľad nad – DSS, členmi predstavenstva, dozornej rady a prokuristami DSS, akcionármi DSS, sprostredkovateľmi, depozitárom, núteným správcom, atď.

Dôchodkové fondy
Sporiteľ si môže v DSS vybrať len jeden dôchodkový fond. Pri výbere dôchodkového fondu môže byť limitujúcim faktorom vek sporiteľa.

Konzervatívny dôchodkový fond
Majetok fondu môže byť tvorený len dlhopisovými a peňažnými investíciami. Majetok v konzervatívnom dôchodkovom fonde musí byť v plnej výške zabezpečovaný voči menovému riziku. V období kratšom ako 7 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku môže byť sporiteľ len v konzervatívnom fonde.

Vyvážený dôchodkový fond
Majetok fondu môže byť tvorený akciovými investíciami do výšky 50 % hodnoty majetku. Majetok vo vyváženom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči menovému riziku, môže predstavovať najviac 50 % hodnoty majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde. Účasť vo fonde je možná len do 55 roku veku sporiteľa (obdobie nie kratšie ako 7 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku. Dôchodkový vek je 62 rokov.). Napr. ak je dátum narodenia sporiteľa 31. 12. 1949, potom 31. 12. 2013 dovŕši dôchodkový vek a 1. 1. 2005 môže byť len sporiteľom konzervatívneho d.f. (nemôže byť v rastovom d.f., alebo vo vyváženom d.f.)

Rastový dôchodkový fond
Majetok fondu môže byť tvorený akciovými investíciami do výšky 80 % hodnoty majetku fondu. Majetok v rastovom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený menovému riziku, môže predstavovať najviac 80 % hodnoty majetku v rastovom dôchodkovom fonde. Účasť vo fonde možná len do 47 rokov veku sporiteľa (obdobie nie kratšie ako 15 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku). Napr. ak je dátum narodenia sporiteľa 31. 12. 1957, potom 31. 12. 2019 dovŕši dôchodkový vek a 1. 1. 2005 môže byť len sporiteľom vyváženého d.f., alebo konzervatívneho d.f. (nemôže byť v rastovom d.f.)

Dedenie
Majetok sporiteľa vedený na jeho osobnom dôchodkovom účte podlieha dedeniu v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Sporiteľ však môže určiť svojich dedičov, a to vyznačením na zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Osoba určená sporiteľom môže byť fyzická osoba, alebo právnická osoba.

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť

Allianz – Slovenská d. s. s., a. s. (AS DSS) je stopercentnou dcérou Allianz – Slovenskej poisťovne, jednotky na slovenskom poistnom trhu, ktorá sa ako prvá spomedzi finančných inštitúcií rozhodla deklarovať svoje rozhodnutie o založení dôchodkovej správcovskej spoločnosti a získala aj prvú licenciu na trhu.

Cieľom AS DSS je dosiahnuť v druhom pilieri dôchodkovej reformy 20-percentný podiel a stať sa aj v tomto segmente trhovým lídrom. Prostredníctvom finančnej sily a stability chce Allianz - Slovenská poisťovňa spolu s partnermi sprevádzať svojich klientov ako spoľahlivý partner v dôchodkovej reforme a podporovať udržateľný rozvoj nového systému dôchodkového zabezpečenia. Od 1. januára 2005 budú mať slovenskí občania možnosť presunúť 9 percent odvodov platených v rámci štátneho systému na svoje osobné dôchodkové účty.

Allianz - Slovenská d. s. s., a. s. v dôchodkovej reforme ťaží zo skúseností materského koncernu Allianz. Medzi krajiny strednej a východnej Európy, v ktorých má koncern Allianz svoje dôchodkové správcovské spoločnosti, patria Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Bulharsko a Chorvátsko. Takmer dva milióny klientov vložilo svoju dôveru do dôchodkových fondov koncernu Allianz, ktorý spravuje viac než 60 mld. Sk.

Prostredníctvom siete koncernu, ktorý má zastúpenie vo vyše 70 krajinách, má Allianz – Slovenská d. s. s. prístup na svetové finančné trhy. V celosvetovom meradle spravuje koncern Allianz aktíva v celkovej hodnote vyše 37,5 bilióna SKK.

Partnermi Allianz – Slovenskej poisťovne sú Tatra banka a Uniqa poisťovňa, a. s., ktoré umožnia v rámci svojich obchodných štruktúr propagovať a sprostredkovať produkty dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenskej poisťovne.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.