Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Správy o hospodárení spoločnosti 2005

Ročné správy o hospodárení Allianz - Slovenskej d. s. s., a. s. a jej fondov
 AS DSS: Ročná správa o hospodárení (pdf)
 AS DSS: Súvaha (xls)
 AS DSS: Výkaz ziskov a strát (xls)
 AS DSS: Poznámky k účtovnej závierke (pdf)
 AS DSS: Prílohy k ročnej správe o hospodárení (xls)
 GARANT: Ročná správa o hospodárení (pdf)
 GARANT: Riadna účtovná závierka (xls)
 GARANT: Poznámky k RÚZ (pdf)
 OPTIMAL: Ročná správa o hospodárení (pdf)
 OPTIMAL: Riadna účtovná závierka (xls)
 OPTIMAL: Poznámky k RÚZ (pdf)
 PROGRES: Ročná správa o hospodárení (pdf)
 PROGRES: Riadna účtovná závierka (xls)
 PROGRES: Poznámky k RÚZ (pdf)
Ročné správy o hospodárení Allianz - Slovenskej d. s. s., a. s. a jej fondov
 PDS: Ročná správa o hospodárení (pdf)
 PDS: Riadna účtovná závierka (xls)
 PDS: Poznámky k RÚZ (pdf)
 PDS: Prílohy k ročnej správe o hospodárení (xls)
 KDF: Ročná správa o hospodárení (pdf)
 KDF: Riadna účtovná závierka (xls)
 KDF: Poznámky k RÚZ (pdf)
 KDF: Prílohy k ročnej správe o hospodárení (xls)
 VDF: Ročná správa o hospodárení (pdf)
 VDF: Riadna účtovná závierka (xls)
 VDF: Poznámky k RÚZ (pdf)
 VDF: Prílohy k ročnej správe o hospodárení (xls)
 RDF: Ročná správa o hopodárení (pdf)
 RDF: Riadna účtovná závierka (xls)
 RDF: Poznámky k RÚZ (pdf)
 RDF: Prílohy k ročnej správe o hospodárení (xls)
Polročné správy o hospodárení: 06/2005
 Allianz - Slovenská d. s. s., a. s. (pdf)
 AS DSS - poznámky k 30. júnu 2005 (pdf)
 AS DSS - výkazy (xls)
 GARANT k.d.f. (pdf)
 GARANT k.d.f. - poznámky k 30. júnu 2005 (pdf)
 GARANT k.d.f. - výkazy (xls)
 OPTIMAL v.d.f. (pdf)
 OPTIMAL v.d.f. - poznámky k 30. júnu 2005 (pdf)
 OPTIMAL v.d.f. - výkazy (xls)
 PROGRES r.d.f. (pdf)
 PROGRES r.d.f.- poznámky k 30. júnu 2005 (pdf)
 PROGRES r.d.f.- výkazy (xls)
 ÚFT polročná správa, prílohy (xls)

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.