Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Allianz je pripravená byť trhovým lídrom aj v dôchodkovej reforme

Dôchodková správcovská spoločnosť Allianz – Slovenskej poisťovne je prvou spoločnosťou, ktorá na Slovensku získala povolenie na vznik a činnosť. Povolenie sa podarilo získať vďaka niekoľkomesačnému náročnému procesu potvrdzujúceho našim klientom dôkladnú pripravenosť Allianz – Slovenskej poisťovne na dôchodkovú reformu.

Dôchodková správcovská spoločnosť bude pri svojej činnosti vychádzať z dlhodobej tradície Allianz – Slovenskej poisťovne na slovenskom trhu a využívať pritom silu a medzinárodné skúsenosti koncernu. Spolu s ďalšími dôveryhodnými partnermi Tatra bankou a poisťovňou Uniqa má snahu sprevádzať svojich klientov ako spoľahlivý partner v dôchodkovej reforme a podporovať udržateľný rozvoj nového systému dôchodkového zabezpečenia.

Snahou skupiny Allianz – Slovenskej poisťovne je poskytovať klientom kvalitné a komplexné služby, preto je pripravená byť trhovým lídrom aj v oblasti starobného dôchodkového sporenia. Allianz – SP na Slovensku spravuje už dnes finančné umiestnenie vo výške viac ako 40 mld. Sk.

Pre jednoduchšiu orientáciu klientov v tejto oblasti sprevádzkovala Allianz – Slovenská poisťovňa od septembra Infolinku 0800 111 555, na ktorej sa môžu záujemcovia bezplatne dozvedieť všetky potrebné informácie o dôchodkovej reforme.

Medzinárodné skúsenosti, finančná sila a partnerstvo

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., bude ťažiť zo skúseností materského koncernu Allianz, ktorému v segmente dôchodkových produktov patrí na trhoch strednej a východnej Európy vedúce postavenie.

V tomto regióne má koncern Allianz dôchodkové správcovské spoločnosti napríklad v Maďarsku, Poľsku, Českej republike, Bulharsku a Chorvátsku s celkovým počtom viac než 2 milióny klientov a celkovou hodnotou dôchodkových aktív viac než 60 miliárd Sk.

Prostredníctvom siete koncernu, ktorý má zastúpenie vo vyše 70 krajinách, má Allianz – Slovenská d. s. s. prístup na svetové finančné trhy.

V celosvetovom meradle spravuje koncern Allianz aktíva v celkovej hodnote vyše 37,5 bilióna Sk.

Bok po boku ako obchodní partneri vstupujú spolu s Allianz - Slovenskou poisťovňou (ASP) do dôchodkovej reformy aj Tatra banka a Uniqa poisťovňa, a. s., ktoré umožnia v rámci svojich obchodných štruktúr propagovať a sprostredkovať produkty dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenskej poisťovne.

Tatra banka získala za poslednú dekádu mnohé ocenenia ako Najlepšia banka na Slovensku od viacerých medzinárodných i domácich odborných periodík, práve za oblasť kvality poskytovaných služieb. Kvalita služieb je oblasťou, v ktorej zaujíma popredné miesto na poistnom trhu aj ďalší partner Uniqa poisťovňa, a. s., s ktorou už dnes Allianz úspešne spolupracuje v oblasti podnikového dôchodkového zabezpečenia v Rakúsku.

Čo predchádzalo udeleniu povolenia?

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., podpísala 26. mája 2004 zakladateľskú listinu o založení akciovej spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. a ako prvá oznámila založenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti na Slovensku. Splnila tak hlavné predpoklady na podanie žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorú doručila Úradu pre finančný trh 31. mája 2004.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.