Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Informácia o výsledkoch AS DSS k 31. júlu 2005

Počas svojho pôsobenia dosiahla Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., objem čistej hodnoty majetku takmer 721 miliónov Sk vo všetkých troch ňou spravovaných dôchodkových fondoch.

Do 31. 7. 2005 Allianz – Slovenská d. s. s., a. s., získala 27,7-percentný podiel na celkovom objeme majetku vo fondoch 2. piliera na Slovensku. Rozhodnutím jediného akcionára Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s., z 29. 7. 2005 bolo zvýšené základné imanie Allianz – Slovenskej d. s. s., a. s., z 800 miliónov na 1,1 miliardy Sk.

Najobľúbenejším fondom klientov Allianz – Slovenskej d. s. s., a. s., je PROGRES rastový dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d. s. s., a. s., s podielom 62,04 percenta. Nasleduje OPTIMAL vyvážený dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d. s. s., a. s., ktorý má 32,11 percentuálny podiel. Na treťom mieste v obľube sa nachádza GARANT konzervatívny dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d. s. s., a. s., s 5,84 percentuálnym podielom.

Zvýšenie základného imania Allianz – Slovenskej d. s. s., a. s., poskytuje klientom ešte väčšiu záruku stability a kapitálovej sily. Týmto je minimalizované riziko neschopnosti krytia možných strát spoločnosti z jej vlastných zdrojov. V rastovom fonde pripadalo ku koncu júla na akcie šesť percent majetku a vo vyváženom fonde štyri percentá. Zastúpenie akcií v portfóliu rastového dôchodkového fondu sa už začína prejavovať aj na hodnote dôchodkovej jednotky tohto fondu.

Vzhľadom na to, že priemerná očakávaná doba sporenia sa pohybuje v rozmedzí 30 až 35 rokov, je pre občanov dôležité, aby si uvedomili, že so spoločnosťou uzatvárajú vzťah na niekoľko desaťročí. Preto je najdôležitejšie vybrať si silného a stabilného partnera. Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. bola prvou spoločnosťou, ktorej Úrad pre finančný trh udelil povolenie na vznik a činnosť. V jej mene sprostredkúva starobné dôchodkové sporenie vyše 6 000 licencovaných sprostredkovateľov. Takmer dva milióny klientov vložilo svoju dôveru do dôchodkových fondov koncernu Allianz AG, ktorý v regióne strednej a východnej Európy spravuje viac než 60 mld. Sk, v celosvetovom meradle spravuje aktíva v celkovej hodnote vyše 37,5 bilióna Sk.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.