Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Orgány spoločnosti

Predstavenstvo a Dozorná rada

PREDSTAVENSTVO Miroslav Kotov   – predseda predstavenstva Robert Altfahrt-Riedler   –  člen predstavenstva Juraj...
viac
DOZORNÁ RADA Todor Todorov   – predseda dozornej rady Jozef Paška     – člen dozornej rady Venelin Yanaki...
viac

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.