Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Bezpečnosť

Bezpečnosť a efektívna správa vašich peňazí na dôchodkovom účte je pre nás prvoradá. Peniaze uložené na dôchodkovom účte sú vašim súkromným majetkom a sú dôsledne oddelené od peňazí DSS. Vaše úspory na dôchodkových účtoch nie sú fyzicky v DSS, ale u depozitára. Čo znamená, že majitelia a manažéri DSS nemôžu na peniaze v dôchodkových fondoch siahnuť, môžu dávať len pokyny, kam majú byť tieto peniaze podľa prísnych pravidiel investované. Bezpečnosť vašich úspor a ich investovanie je prísne kontrolované štátom a riadi sa podľa zákonom stanovených pravidiel, ktorých dodržiavanie kontroluje hneď niekoľko kontrolných mechanizmov. Pozrime sa teraz spolu ako je systém zabezpečenia sporenia v DSS pripravený.

Štát pri formovaní nového dôchodkového systému vytvoril prísne pravidlá fungovania DSS a ich dodržiavania prostredníctvom dennej kontroly zo strany Národnej banky Slovenska (NBS). NBS je hlavným orgánom dohľadu nad činnosťou DSS a denne kontroluje, či DSS dôsledne dodržiava zákony a ostatné právne predpisy a usmernenia. V prípade, že postrehne akéhokoľvek nedostatok v činnosti DSS, môže jej uložiť sankcie alebo odobrať licenciu. Je teda vylúčené, aby sa s vašimi peniazmi nakladalo inak ako je to vymedzené zákonom.

Každá DSS musí mať povinne depozitára - banku, ktorá má na svoju činnosť povolenie od NBS a ktorá tiež dohliada na aktivity DSS. Depozitárom Allianz SDSS je Tatra banka, ktorá vedie účet pre každý dôchodkový fond, ktorý DSS spravuje. Cez tento účet prechádzajú všetky vaše príspevky na starobné dôchodkové sporenie a jeho prostredníctvom sa aj investujú. Akonáhle by depozitár zistil, že DSS nedodržala zákonom stanovené investičné limity alebo iné predpisy, nedá pokyn na uskutočnenie investičnej operácie a zistené skutočnosti okamžite nahlási NBS.

Keďže peniaze v dôchodkových fondoch sú vašim majetkom a nie majetkom DSS, DSS musí viesť za seba a za každý dôchodkový fond oddelene účtovníctvo. Účtovníctvo a účtovnú závierku DSS musí každý rok overiť nezávislý audítor, ktorý kontroluje, či účtovníctvo DSS bolo v súlade so zákonmi a príslušnými právnymi predpismi. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí musí audítor, okrem iného, informovať NBS.

Na bezpečnosť vašich dôchodkových úspor dohliada aj zákonom ustanovená vlastnú vnútorná kontrola DSS. Zamestnanci, ktorí vykonávajú tento dozor nad účtovníctvom a investičnými operáciami v DSS sú oddelenou kontrolnou zložkou DSS, ktorá takto spolu s externým audítorom vykonáva krížovú kontrolu aktivít spoločnosti.

V neposlednom rade činnosť DSS a spravovanie vašich úspor kontrolujete aj vy sami. Allianz SDSS pre vás zverejňuje informácie o stave vášho účtu ako aj informácie o hospodárení spoločnosti a výkonnosti fondov denne na svojom webovom sídle www.asdss.sk alebo poskytuje informácie na požiadanie v zákazníckych centrách a infolinke +421 2 50 122 222 . Informácie si môžete vyžiadať aj cez pravidelné zasielanie výpisu z účtu do vlastnej e-mailovej schránky alebo cez automatické zasielanie sms správ. Raz ročne dostávate od nás bezplatne výpis o stave na svojom osobnom dôchodkovom účte. Najkomplexnejším zdrojom informácií však ostáva web stránka, ktorá vám poskytne aj informácie o aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky, správy o hospodárení Allianz – Slovenskej d.s.s., dôchodkových fondoch, aktuálnej výške poplatkov, polročné a ročné správy o svojom hospodárení, údaje o svojich zakladateľoch a ďalšie dôležité informácie.

Rezervný fond solidarity

Tvorí sa z povinných odvodov a spravuje ho Sociálna poisťovňa. Je určený na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré nezaplatil zamestnávateľ, alebo na úhradu škody, ktorú by mohla spôsobiť dôchodková správcovská spoločnosť či jej depozitár.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.