Dedenie úspor. Pravidlá a žiadosť o výplatu

Dátum vydania

Dedenie úspor z druhého piliera

Úspory v druhom pilieri na vašom osobnom účte sú vaším majetkom a ich dedenie je nesporne silným argumentom, že aj takto môžete zabezpečiť svojich blízkych.

Oprávnená osoba alebo dedenie

Sporiteľ má právo určiť si oprávnenú osobu už v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Môže to byť aj viacero osôb, pričom sporiteľ uvedie, aká časť výplaty pozostalosti im pripadne. Ak nie je oprávnená osoba určená, v prípade úmrtia sporiteľa nasporená suma pripadne dedičom podľa právoplatného uznesenia o dedičstve*.

* Táto úprava sa aktualizovala a platí pre úmrtie sporiteľa po 1. 1. 2015.

Dedenie úspor závisí od toho, či ide o úspory v období sporenia, alebo či už sporiteľ poberá dôchodok a v akej forme.

Úspory v období sporenia 

V druhom pilieri je nasporený majetok súkromným vlastníctvom sporiteľa, ktorý spravuje dôchodková správcovská spoločnosť.

V prípade  smrti sporiteľa v období sporenia dôjde k vyplateniu nasporenej sumy oprávneným osobám. Platí to aj v prípade, keď už sporiteľ dovŕšil dôchodkový vek, ale dôchodok z druhého piliera mu ešte nebol vyplácaný.

Úspory vo výplatnej fáze

Doživotný dôchodok

V prípade vyplácania  doživotného dôchodku je sedemročná garancia. Ak poberateľ dôchodku zomrie skôr, ako mu budú vyplatené mesačné dôchodky za prvých sedem rokov, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas siedmich rokov, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe alebo je predmetom dedenia.

Sporiteľ však môže podpísať zmluvu o poistení dôchodku. Ak zomrie skôr, ako mu vznikol nárok na výplatu prvého dôchodku, táto nasporená suma, za ktorú dôchodok zakúpil,  je predmetom dedenia.

Dočasný dôchodok

Môže byť vyplácaný počas piatich, siedmich alebo desiatich rokov. Ak zomrie poberateľ dočasného dôchodku skôr, ako mu bude vyplatený posledný dohodnutý dôchodok, nevyplatená suma  nie je predmetom dedenia.

Programový výber

Ak poberateľ programového výberu zomrie skôr, ako mu bude vyplatená celá dohodnutá suma, nevyplatené prostriedky pripadnú oprávnenej osobe alebo sú predmetom dedenia.

Výnos z investovania

Výnos z investovania nie je dôchodok. Ak si sporiteľ nevybral úspory z druhého piliera a ponechal ich aj po dosiahnutí dôchodkového veku v DSS, patrí mu výnos z investovania. Nasporené prostriedky v dôchodkovom fonde sú predmetom dedenia.

Tlačivo na stiahnutie

Žiadosť o výplatu pozostalosti na osobnom dôchodkovom účte

Ako postupovať v prípade úmrtia sporiteľa?

Nikdy sa nedokážeme dostatočne pripraviť na to, že niekto zomrie. Bezradnosť príbuzných potvrdzujú aj skúsenosti operátorov hotline, ktorí často riešia otázku pozostalosti a dedenia.

Žiadosť o výplatu pozostalosti na osobnom dôchodkovom účte

Nájdete prednastavenú na webovej stránke a obsahuje informácie o zosnulom sporiteľovi. Vypĺňa sa podľa toho, či žiadateľ je oprávnená osoba určená v zmluve alebo dedič.

V prípade viacerých oprávnených osôb či dedičov každý žiadateľ žiada samostatne a v žiadosti vyznačí veľkosť podielu, ktorá naňho pripadá podľa zmluvy zomrelého sporiteľa, respektíve podľa uznesenia o dedičstve.

Ak ste oprávnenou osobou

Podávate žiadosť o výplatu pozostalosti na osobnom dôchodkovom účte príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Doklady, ktoré pripája k žiadosti oprávnená osoba

  • Originál alebo úradne osvedčená kópia úmrtného listu
  • Úradne osvedčená kópia dokladu totožnosti žiadateľa
  • Ak je určenou osobou maloleté dieťa, musí jeho zákonný zástupca,  opatrovník alebo poručník priložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu rodného listu dieťaťa, prípadne aj doklad preukazujúci oprávnenie konať za maloleté dieťa. Priamo v žiadosti sa vyplní Vyhlásenie zákonného zástupcu a pripojí sa vlastnoručný podpis

Ak nemáte vedomosť, či zomrelý bol sporiteľom
v druhom pilieri
 a kde

Odporúčame, aby sa notár písomne informoval vo všetkých DSS, či zomrelý bol sporiteľom, a začal konanie aj s touto vedomosťou. Na základe stanoviska DSS notár zaradí nasporenú sumu do súpisu aktív dedičstva.

Ak ste účastníkom dedičského konania

Žiadosť o výplatu pozostalosti na osobnom dôchodkovom účte podávate na základe právoplatného rozhodnutia v dedičskom konaní.

Doklady, ktoré pripája k žiadosti dedič

  • Originál alebo úradne osvedčená kópia úmrtného listu
  • Originál alebo úradne osvedčená kópia právoplatného rozhodnutia o dedičskom konaní
  • Úradne osvedčená kópia dokladu totožnosti žiadateľa
  • Ak je dedičom maloleté dieťa, musí jeho zákonný zástupca,  opatrovník alebo poručník priložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu rodného listu dieťaťa, prípadne aj doklad preukazujúci oprávnenie konať za maloleté dieťa. Priamo v žiadosti sa vyplní Vyhlásenie zákonného zástupcu a pripojí sa vlastnoručný podpis

Tlačivo na stiahnutie

Žiadosť o výplatu pozostalosti na osobnom dôchodkovom účte

Facebook Twitter Email


Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.