Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Demografická kríza

Slovensko začína bojovať s demografickou krízou. Prognózy sú skutočne nepriaznivé. Ak sa nepodniknú nápravné opatrenia, negatívny demografický vývoj zvýši do roku 2050 deficit verejnej správy o 12,8% HDP a verejný dlh sa dostane na úroveň 163,8% HDP. Ak chce Slovensko dodržiavať Pakt rastu a stability, potom by deficit verejných financií nemal prekročiť úroveň 3% z HDP a verejný dlh úroveň 60% z HDP. (Zdroj: Konvergenčný program Slovenska na roky 2007-2009). Bez zmien v nastavení I. piliera, vygeneruje priebežný systém do roku 2050 deficit takmer 500 mld. Eur. Za predpokladu zrušenia II. piliera by bol tento deficit o 166 mld. Eur vyšší. (Zdroj: Prognostický ústav SAV)

Podľa Výskumného demografického centra sa za obdobie 2007 - 2025 priemerný vek obyvateľstva zvýši o 4,6 rokov (12,1 %). Index starnutia tak presiahne pravdepodobne ešte pred rokom 2025 hraničnú hodnotu. Znamená to, že počet obyvateľov v poproduktívnom veku vôbec prvýkrát v histórii bude vyšší ako počet obyvateľov v predproduktívnom veku. Populačné starnutie na Slovensku bude jedno z najintenzívnejších v rámci celej Európskej únie. Inak povedané, kým v súčasnosti pripadajú na 1 obyvateľa vo veku nad 65 rokov dvaja obyvatelia vo veku do 17 rokov, v roku 2050 bude tento pomer skoro presne opačný. Na jedného obyvateľa vo veku do 17 rokov pripadnú skoro dvaja obyvateľa vo veku nad 65 rokov.

Demografické dôsledky očakávaného populačného vývoja na Slovensku budú závažné s dopadom na celý sociálny systém. Žijeme dlhšie ale prináša to svoju daň. Bez zmeny I. piliera v blízkej budúcnosti podľa aktuálnych odhadov hrozí, že dôchodcom bude znížená valorizácia dôchodkov, hrozí aj zvyšovanie odvodov a zvýši sa vek odchodu do dôchodku. Podľa Svetovej banky na minimálne 65 rokov. Uvedené fakty nenechajú na pochybách ani najväčších ignorantov, že situácia bola a je vážna a je potrebné urobiť také opatrenia, aby sa dopady demografickej krízy na dôchodkový systém eliminovali a nezasiahli nás v čase, keď na ich riešenie bude neskoro.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.