Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Dôchodkové sporenie

Povinný systém dôchodkového zabezpečenia tvoria I. pilier (Sociálna poisťovňa) a II. pilier (Dôchodková správcovská spoločnosť - DSS), do ktorých občan platí zákonom stanovené poistné. V rámci povinného dôchodkového zabezpečenia si môžu občania vybrať dve z možností:

  1. dôchodkovo sa zabezpečiť účasťou len v I. pilieri, to znamená odvádzať na starobné dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne 18% z vymeriavacieho základu

  2. dôchodkovo sa zabezpečiť účasťou v I. pilieri a aj v II. pilieri, to znamená odvádzať 18% povinných odvodov na starobné dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne, ktorá postúpi 4,25 % povinných odvodov na osobný dôchodkový účet v DSS.

Od januára 2013 si môžete sporiť v II. pilieri aj dobrovoľne a to v neobmedzenej výške. K príspevku z povinných odvodov si môžete pravidelne alebo nepravidelne a vo výške príspevku, ktorú si určíte sám prispievať a sporiť si na svojom osobnom dôchodkovom účte.  Spôsob prevodu si určíte sám, buď tento príspevok za vás uhradí zrážkou zo mzdy zamestnávateľ alebo ho budete posielať vy osobne na účet DSS.

Ak si sporíte alebo sa chystáte sporiť si v DSS, budete v budúcnosti svoj dôchodok dostávať z dvoch zdrojov – zo Sociálnej poisťovne a druhú časť zo svojich peňazí nasporených a zhodnotených na osobnom dôchodkovom účte v DSS.

Pri podpise zmluvy s DSS si musíte vybrať jeden alebo viac fondov, ktoré DSS spravuje a prostredníctvom ktorých budete zhodnocovať svoje peniaze. Od januára 2013 majú DSS povinnosť spravovať 2 dôchodkové fondy (DF):

  • jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
  • jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond

DSS môže spravovať aj viac dôchodkových fondov.

Sporiteľ si môže sporiť v jednom z vybraných fondov alebo súčasne vo dvoch dôchodkových fondoch, pričom ak si sporí vo dvoch fondoch, vtedy jeden z nich musí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.

Pozor!

 

DSS je povinná do 28. februára 2013 zaslať sporiteľovi, ktorý si k 1. januáru 2013 sporí v negarantovanom dôchodkovom fonde, vyhlásenie s prejavom vôle byť naďalej sporiteľom v dôchodkovom fonde bez garancií. Sporiteľ je povinný toto vyhlásenie vyplniť, podpísať a doručiť DSS najneskôr do 31. marca 2013. Ak sporiteľ nedoručí DSS vyhlásenie do tohto termínu, stane sa automaticky k 30. aprílu 2013 sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Ak sporiteľ sporí v dvoch dôchodkových fondoch súčasne, výzva o potvrdení účasti sa vzťahuje len na tú časť čistej hodnoty majetku sporiteľa, ktorá sa nachádza v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

 

Pri výbere investičnej stratégie by sa mal každý sporiteľ rozhodovať podľa svojich osobných potrieb a preferencií. Pri výbere fondov je rozhodujúce zvážiť či dať prednosť vyššiemu výnosu pri vyššom riziku, alebo naopak, uprednostniť menšie riziko s nižším výnosom.

Výšku dôchodkových úspor, to znamená stav na dôchodkovom účte, sa môže sporiteľ dozvedieť kedykoľvek. Allianz – Slovenská d.s.s. zverejňuje informácie o aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky, stave dôchodkového účtu, o hospodárení spoločnosti, ako aj porovnanie výkonnosti benchmarku a výkonnosti fondov.

Aktuálne informácie poskytuje na:

  • svojom webovom sídle www.asdss.sk
  • zákazníckych centrách
  • infolinke +421 2 50 122 222  
  • výpise z účtu do vlastnej e-mailovej schránky (ak o to klient požiada)
  • v sms správach (ak o to klient požiada).

Raz ročne od nás dostáva sporiteľ bezplatne výpis o stave na svojom osobnom dôchodkovom účte. Súčasťou ročného výpisu je aj porovnanie výkonnosti dôchodkového fondu so zvoleným benchmarkom (okrem dlhopisového dôchodkového fondu).

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.