Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Fondy

Informácie o dôchodkovom fonde Garant dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 

viac

Informácie o dôchodkovom fonde Progres akciový negarantovaný dôchodkový fond

viac

Informácie o aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky a nominálnom zhodnotení fondov 

viac
Dôchodkové fondy OPTIMAL zmiešaný negarantovaný d. f. a GLOBAL indexový negarantovaný d. f. boli dňa 3. mája 2013 zlúčené s nástupníckym fondom PROGRES akciový negarantovaný d. f.
viac

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.