Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Investovanie

Od januára 2013 DSS povinne vytvára a spravuje jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a  jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond. DSS môže spravovať aj iné dôchodkové fondy.

Pri podpise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení si musíte vybrať jeden fond alebo rozdeliť svoje príspevky do fondov, ktoré DSS spravuje. V nich sa vám bude časť vašich povinných odvodov v DSS zhodnocovať. V prípade sporenia v dvoch dôchodkových fondoch, musí byť jeden z nich garantovaný. Allianz – Slovenská d.s.s. zriadila pre svojich klientov fondy:

  • Garant – dlhopisový garantovaný dôchodkový fond – v tomto dôchodkovom fonde musí byť majetok investovaný len do dlhopisových a peňažných investícií, prípadne do derivátových transakcií slúžiacich na obmedzenie rizika. Ide o konzervatívny fond, určený sporiteľom, ktorí netolerujú vysoké investičné riziko ako aj sporiteľom v záverečnej fáze sporenia. Sporenie v ňom predstavuje nízku mieru rizika, hodnota fondu by mala rásť postupne a vyvíjať sa stabilne. Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky sa hodnotí v sledovanom období desiatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. V prípade poklesu aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednoty v rámci sledovaného obdobia, doplní DSS majetok do dôchodkového fondu z vlastného majetku.

Fond je určený sporiteľom,  ktorí hľadajú istotu a bezpečnosť pre svoje úspory a pre vyššie vekové skupiny sporiteľov. Ak sporiteľ dovŕši 50 rokov a nesporí v dlhopisovom fonde, je povinný previesť postupne každoročne 10% čistej hodnoty svojho majetku do dlhopisového dôchodkového fondu. Ak tak neurobí klient sám, DSS je povinná vykonať tento prevod za klienta. 

 

  • Progres – akciový negarantovaný dôchodkový fond – majetok bude investovaný predovšetkým do globálnych akciových investícií. Ich podiel na majetku tohto fondu bude zvyčajne predstavovať 60% až 80%. Do dlhopisových investícií bude smerovať 10% – 30% majetku fondu. Majetok fondu môžiu tvoriť aj investície do vzácnych kovov a peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch. Z hľadika rizika ide o fond s vysokým investičným rizikom. Hodnota dôchodkovej jednotky môže výrazne kolísať. Fond je určený investorom, ktorí hľadajú potenciál vyšších výnosov a akceptujú pri tom vysoké riziko.

 

Fond je určený predovšetkým sporiteľom, ktorí akceptujú významnejšiu mieru rizika investovania a akceptujú skutočnosť, že výnosy môžu z dôvodu rizikovejšieho investovania výraznejšie kolísať.

Aktuálne podmienky dôchodkového sporenia umožňujú sporiteľovi aktívne ovplyvňovať svoju investičnú stratégiu. DSS poskytuje sporiteľovi všetky potrebné informácie, ktoré mu umožnia lepšie odhadnúť výnosy a lepšie zhodnotiť mieru rizika. Pravidelne ho informuje o tom, ako sa vyvíjal výnos daného fondu v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Sporiteľ si tak ľahšie overí úspešnosť investovania. Prestup medzi fondmi v rámci jednej DSS je možné urobiť kedykoľvek a je bezplatný.

Investovanie v II. pilieri je dlhodobou záležitosťou. Výnosy z investovania môžu byť v jednotlivých rokoch rôzne, dôležité však je, aby hodnota peňazí na účte bola pri odchode do dôchodku čo najvyššia. Presnú výšku zhodnotenia peňazí na vašom účte vám vopred nevie nikto vypočítať. Vyššie investičné riziko znamená šancu na vyššie zhodnotenie vašich peňazí na účte, ale aj hrozbu, že hodnota peňazí na vašom účte môže poklesnúť.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.