Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Dokumenty na stiahnutie

V tejto časti máte k dispozícií dokumenty, ktoré by ste mohli potrebovať. Dokumenty si môžete stiahnuť.

Príslušný návrh dodatku alebo žiadosť k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení nám zašlite podpísané na našu korešpondenčnú adresu P.O.BOX 248, 810 00, Bratislava 1, aby sme mohli Vami žiadané zmeny uskutočniť.

Pri vypĺňaní žiadostí a návrhov dodatkov Vám odporúčame postupovať podľa nižšie uverejnených Pokynov na vypĺňanie žiadostí/dodatkov.

POKYNY NA VYPĹŇANIE ŽIADOSTÍ:  

>  Pokyny (pdf) 

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA a/alebo 
PLATENIE DOBROVOĽNÝCH PRÍSPEVKOV:
 

>  Podmienky elektronickej komunikácie (pdf) 
>  Elektronická komunikácia Dobrovoľné príspevky pdf) 
(TLAČIVO SI NAJPRV ULOŽTE, NAPR. NA OBRAZOVKU, A AŽ POTOM OTVORTE A VYPĹŇAJTE)

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE: 
Odporúčame Vám využiť možnosť meniť údaje 
priamo na portáli sporiteľov bez spisovania papierovej žiadosti.

>  Zmena identifikačných a kontaktných údajov (pdf) 

ZMENA DÔCHODKOVÉHO FONDU a/alebo 
ZMENA/URČENIE DEDIČOV

>  Zmena DF a dedičov (pdf) 
(TLAČIVO SI NAJPRV ULOŽTE, NAPR. NA OBRAZOVKU, A AŽ POTOM OTVORTE A VYPĹŇAJTE)
>  Pomôcka na vypĺňanie žiadostí o zmenu DF (pdf)
>  Príloha k zmluve určenie viacerých dedičov (pdf)

ZASIELANIE VÝPISOV Z OSOBNÉHO DÔCHODKOVÉHO ÚČTU (ODÚ):
Odporúčame Vám využiť možnosť meniť nastavenie posielania výpisov 
priamo na portáli sporiteľov bez spisovania papierovej žiadosti.

>  Zmena spôsobu a frekvencie zasielania výpisu z ODÚ (pdf) 
>  Žiadosť o mimoriadny výpis z ODÚ (pdf)

VÝPLATA POZOSTALOSTI NA ODÚ V PRÍPADE SMRTI SPORITEĽA:

>  Žiadosť o výplatu pozostalosti na ODU – úmrtie do 31.12.2014(pdf)
(TLAČIVO SI NAJPRV ULOŽTE, NAPR. NA OBRAZOVKU, A AŽ POTOM OTVORTE A VYPĹŇAJTE)
>  Žiadosť o výplatu pozostalosti na ODU – úmrtie po 1.1.2015(pdf) 
(TLAČIVO SI NAJPRV ULOŽTE, NAPR. NA OBRAZOVKU, A AŽ POTOM OTVORTE A VYPĹŇAJTE)

INÉ:  

>  Dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom (pdf)  (TLAČIVO SI NAJPRV ULOŽTE, NAPR. NA OBRAZOVKU, A AŽ POTOM VYPĹŇAJTE)
>  Vyplácanie výnosu z investovania (pdf) 
>  Všeobecná žiadosť (pdf)
>  Žiadosť o zmenu kontaktnej osoby
>  Žiadosť na uplatnenie práv k osobným údajom.pdf

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.