Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Návrhy dodatkov

Stiahnite si príslušný návrh dodatku k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a zašlite nám podpísaný návrh, aby sme mohli požadované zmeny uskutočniť.

POKYNY NA VYPĹŇANIE ŽIADOSTÍ:

>  Pokyny (pdf) 

DOHODA O ELEKTRONICKOM DISPONOVANÍ S ÚSPORAMI:

>  Dohoda o elektronickom disponovaní s úsporami(pdf)


OSOBNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE:

>  Zmena mena/ priezviska a adresy (pdf) 
>  Zmena kontaktných údajov (pdf)

ZMENA DÔCHODKOVÉHO FONDU (DF)/
ZMENA POMERU SPORENIA V DF:

>  Zmena DF/Zmena pomeru sporenia v DF (pdf)
>  Zmena DF/Zmena pomeru sporenia v DF - postupná zmena (pdf)

DOBROVOĽNÉ PRÍSPEVKY:

>  Dobrovoľné príspevky (pdf)


ZASIELANIE VÝPISOV Z
OSOBNÉHO DÔCHODKOVÉHO ÚČTU (ODÚ):

>  Zmena spôsobu zasielania výpisov z ODÚ - elektronický výpis (pdf) 
>  Zmena spôsobu zasielania výpisov z ODÚ - návrat na poštu (pdf)
>  Zmena spôsobu zasielania výpisov z ODÚ - zrušenie e-mailu (pdf)
>  Zmena frekvencie posielania výpisov z ODÚ (pdf)
>  Žiadosť o mimoriadny výpis z ODÚ (pdf)


URČENIE POBERATEĽA NA ODÚ/
VÝPLATA POZOSTALOSTI NA ODÚ:

>  Určenie poberateľa pozostalosti - príloha k zmluve (pdf)
>  Zmena poberateľa pozostalosti (pdf)
>  Zrušenie poberateľa pozostalosti(pdf)
>  Žiadosť o výplatu pozostalosti na ODU – úmrtie do 31.12.2014(pdf)
>  Žiadosť o výplatu pozostalosti na ODU – úmrtie po 1.1.2015(pdf)
>  Vyhlásenie zákonného zástupcu (pdf)
>  Vyhlásenie opatrovníka/ poručníka (pdf)
>  Vyhlásenie rodiča (pdf)
>  Vyhlásenie manžela-ky (pdf)
>  Vyhlásenie syna/dcéry (pdf)
>  Vyhlásenie osoby, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti (pdf)


INÉ:

>  Žiadosť o odblokovanie prístupu na portál (pdf) 
>  Žiadosť o výplatu dobrovoľných príspevkov pri výstupe z II. piliera (pdf) 
>  Vyplácanie výnosu z investovania (pdf) 
>  Žiadosť o pridelenie prihlasovacieho mena a hesla na účet sporiteľa (pdf) 
>  Žiadosť o poskytnutie kópie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení (pdf)
>  Všeobecná žiadosť (pdf)
>  Žiadosť o zmenu kontaktnej osoby

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.