Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Dokumenty na stiahnutie

V tejto časti máte k dispozícií dokumenty, ktoré by ste mohli potrebovať. Dokumenty si môžete stiahnuť.

Príslušný návrh dodatku alebo žiadosť k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení nám zašlite podpísané na našu korešpondenčnú adresu P.O.BOX 248, 810 00, Bratislava 1, aby sme mohli Vami žiadané zmeny uskutočniť.

Pri vypĺňaní žiadostí a návrhov dodatkov Vám odporúčame postupovať podľa nižšie uverejnených Pokynov na vypĺňanie žiadostí/dodatkov.

POKYNY NA VYPĹŇANIE ŽIADOSTÍ:
 

>  Pokyny (pdf) 

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA:
 

>  Podmienky elektronickej komunikácie (pdf) 
>  Dohoda o elektronickej komunikácii pdf)

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE:
 

>  Zmena identifikačných a kontaktných údajov (pdf) 

ZMENA DÔCHODKOVÉHO FONDU (DF)/
ZMENA POMERU SPORENIA V DF:
 

>  Zmena DF/Zmena pomeru sporenia v DF (pdf)
>  Zmena DF/Zmena pomeru sporenia v DF - postupná zmena (pdf)
>  Pomôcka na vypĺňanie žiadostí o zmenu DF (pdf)

DOBROVOĽNÉ PRÍSPEVKY:
 

>  Dobrovoľné príspevky (pdf)


ZASIELANIE VÝPISOV Z
OSOBNÉHO DÔCHODKOVÉHO ÚČTU (ODÚ):

 

>  Zmena spôsobu a frekvencie zasielania výpisu z ODÚ (pdf) 
>  Žiadosť o mimoriadny výpis z ODÚ (pdf)


URČENIE POBERATEĽA NA ODÚ/
VÝPLATA POZOSTALOSTI NA ODÚ:

 

>  Určenie poberateľa pozostalosti - príloha k zmluve (pdf)
>  Zmena poberateľa pozostalosti (pdf)
>  Zrušenie poberateľa pozostalosti(pdf)
>  Žiadosť o výplatu pozostalosti na ODU – úmrtie do 31.12.2014(pdf)
>  Žiadosť o výplatu pozostalosti na ODU – úmrtie po 1.1.2015(pdf)
>  Vyhlásenie zákonného zástupcu (pdf)
>  Vyhlásenie opatrovníka/ poručníka (pdf)
>  Vyhlásenie rodiča (pdf)
>  Vyhlásenie manžela-ky (pdf)
>  Vyhlásenie syna/dcéry (pdf)
>  Vyhlásenie osoby, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti (pdf)


INÉ:
 

>

 Dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom (pdf)  (TLAČIVO SI NAJPRV ULOŽTE, NAPR. NA OBRAZOVKU, A AŽ POTOM VYPĹŇAJTE)

>  Vyplácanie výnosu z investovania (pdf) 
>  Žiadosť o výplatu dobrovoľných príspevkov pri výstupe z II. piliera (pdf) 
>  Žiadosť o pridelenie prihlasovacieho mena a hesla na účet sporiteľa (pdf) 
>  Žiadosť o poskytnutie kópie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení (pdf)
>  Všeobecná žiadosť (pdf)
>  Žiadosť o zmenu kontaktnej osoby
>  Žiadosť na uplatnenie práv k osobným údajom.pdf

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.