Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Podmienky používania

Informácie o podmienkach používania webových stránok Allianz – Slovenskej d.s.s., a.s. a oznámenie o ochrane a spracúvaní osobných údajov

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej aj ako „ASDSS“), ktorá je súčasťou Skupiny Allianz sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie pri ochrane súkromia užívateľov, ktorí používajú webové stránky ASDSS - www.asdss.sk, https://ucty.allianzdss.sk/, https://zamestnavatelia.asdss.sk/, https://commission.asdss.sk/ (ďalej aj ako „Webové stránky“). Za týmto účelom poskytujeme užívateľom informácie o podmienkach používania Webových stránok, ktoré obsahujú okrem základných podmienok ich používania aj informácie o tom, aké informácie budeme od užívateľov získavať a spracúvať (vrátane osobných údajov), na aké účely môžeme tieto informácie používať, ako využívame súbory cookies, aké bezpečnostné opatrenia sme prijali za účelom ochrany Vašich osobných údajov pri on-line komunikácií (napr. aktívny alebo pasívny prístup na osobný dôchodkový účet). Toto oznámenie ďalej vysvetľuje, ako a aký typ osobných údajov budeme pri Vašej návšteve Webových stránok spracúvať a prečo ich spracúvame.

Podmienky používania webových stránok Allianz – Slovenskej d.s.s, a.s.

Prevádzkovateľom webových stránok www.asdss.sk, https://ucty.allianzdss.sk/, https://zamestnavatelia.asdss.sk/, https://commission.asdss.sk/ , je spoločnosť Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 35 901 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3425/B.

Obsah Webových stránok je chránený autorským právom v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Všetky práva na obsah a úpravu Webových stránok sú vyhradené a sú vlastníctvom ASDSS. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu ASDSS nie je povolené kopírovanie obsahu a kreatívneho riešenia Webových stránok, ich modifikovanie, zmena alebo iné obdobné formy používania Webových stránok v rozpore s autorským právom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Logo Allianz používané na Webových stránkach je vlastníctvom spoločnosti Allianz SE. Logo Allianz nie je možné použiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Allianz SE. V opačnom prípade by takéto konanie mohlo byť považované ako konanie v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi ochrannú známku.

Webové stránky môžu odkazovať na webové stránky iných spoločností ako je ASDSS (ďalej aj ako „tretie strany“). ASDSS nezodpovedá za obsah a bezpečnostnú politiku týkajúcu sa ochrany súkromia užívateľov pri návšteve webových stránok tretích strán. Tretie strany zodpovedajú za svoje webové stránky nezávisle od ASDSS.

Našou prioritou je, aby naše Webové stránky pracovali po technickej stránke čo možno najlepšie. Aj napriek tomu nevieme z objektívnych dôvodov zaručiť ich bezchybné fungovanie. Tieto chyby a technické problémy môžu nastať najmä počas prenosu ku koncovému užívateľovi alebo z iných dôvodov.

Jedným z našich cieľov je aj uvádzanie správnych a aktuálnych údajov a informácií. Avšak nie je možné tieto údaje a informácie považovať za úplné a vyčerpávajúce. Rovnako nevieme ovplyvniť správnosť a aktuálnosť informácií na webových stránkach iných prevádzkovateľov, na ktoré Webové stránky odkazujú. Preto obsah Webových stránok je vo väčšine prípadov len informatívny a nemá záväzný charakter. Informácie nachádzajúce sa na Webových stránkach nemôžu byť interpretované ako investičné, právne, daňové alebo iné obdobné poradenstvo.

Informácie o podmienkach používania Webových stránok svojím obsahom dopĺňajú informácie o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a reflektujú informačnú povinnosť prevádzkovateľa webovej stránky v súlade s § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (súbory Cookies).

Súhlas s podmienkami používania webových stránok Allianz – Slovenskej d.s.s., a.s.

Využívaním webových stránok www.asdss.sk, https://ucty.allianzdss.sk/, https://zamestnavatelia.asdss.sk/, https://commission.asdss.sk/ a prehliadaním ich obsahu potvrdzujete, že ste porozumeli podmienkam ich používania a súhlasíte s ich dodržiavaním (ďalej aj ako „súhlas“). V prípade, ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, vo využívaní a prehliadaní Webových stránok nepokračujte. Súhlas s podmienkami používania Webových stránok podlieha pravidelnej zmene alebo doplneniu, a to najmä z dôvodu potreby jeho aktualizácie. Preto odporúčame, aby ste znenie tohto súhlasu prezerali pravidelne.

Účel a rozsah získavaných informácií

1.  Pri návšteve a prehliadaní Webových stránok automaticky zaznamenávame údaje o Vašej návšteve (napr. Vaša IP adresa; webová stránka, z ktorej ste nás navštívili; typ prehliadača, ktorý používate; webové stránky ASDSS, ktoré ste navštívili vrátane dátumu a dĺžky návštevy; súbory Cookies) na účely technickej správy, výskumu a vývoja Webových stránok.

2.  Na našich Webových stránkach získavame Vaše osobné údaje aj na účely:

     o    výkonu správy dôchodkových fondov pre starobné dôchodkové sporenie – najmä na zabezpečený  aktívny a pasívny prístup na osobný dôchodkový účet sporiteľa on-line;

     o    odoberania newslettrov a zasielania pravidelných informácií o našich službách a produktoch (marketingový účel). Podrobnosti o ochrane a spracúvaní týchto Vašich osobných údajov nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov.

Informácie o využívaní súborov cookies

Cookie je malý textový súbor v protokole http (hypertext transfer protocol), ktorý server webovej stránky zašle webovému prehliadaču (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, atď.), a ten ho následne uloží na počítači užívateľa. V prípade ďalšej návštevy webovej stránky užívateľom sú súbory cookies zasielané webovému serveru prostredníctvom webového prehliadača. Uvedené slúži na rozlíšenie jednotlivých užívateľov a prispôsobenia webovej stránky pri jej opätovnej návšteve týmito užívateľmi.

Súbory cookies využívame na získanie informácií a za účelom pochopenia ako užívatelia používajú naše Webové stránky. Súbory cookies nám pomáhajú pri prevádzke a v zlepšovaní použiteľnosti našich Webových stránok napríklad tým, že vieme určiť, či užívateľ naše Webové stránky navštívil už v minulosti a rovnako tým, že vieme získať informáciu o tom, ktoré časti našich Webových stránok sú najnavštevovanejšie a najobľúbenejšie.

Krátkodobé cookies – platia po dobu návštevy užívateľa a niekoľko minút po opustení Webových stránok. Pomáhajú základným funkcionalitám stránky (navigácia a pod.).

Dlhodobé cookies – platia niekoľko dní až mesiacov. Pomáhajú pri optimalizácii správania stránok pri návrate užívateľa na Webové stránky.

Permanentné cookies – používajú sa pre dlhodobú identifikáciu jedinečného návštevníka v štatistikách návštevnosti.

Kľúčové (funkčné) cookies – sú nutné pre fungovanie Webových stránok. Bez ich funkčnosti nepracujú správne niektoré vybrané komponenty Webových stránok ako sú formuláre, kalkulačky a ďalšie aktívne prvky.

Analytické cookies – umožňujú sledovať a vyhodnocovať návštevnosť stránok a jednotlivých častí portálu Webových stránok. Podľa nich ASDSS optimalizuje a vylepšuje stránky pre lepší používateľský zážitok návštevníkov.

Trackovacie a remarketingové cookies – pomáhajú optimalizovať obsah a ponuku pre návštevníkov na Webových stránkach a na webových stránkach tretích strán.

Konverzné cookies – sú používané k vyhodnocovaniu reklamy a konverzie jednotlivých alternatív ponuky online služieb ASDSS.

Pri prevádzke našich Webových stránok používame aj analytické nástroje tretích strán (napr. Google Analytics) výlučne za účelom zistenia návštevnosti našich Webových stránok.

V súlade s § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov je ASDSS oprávnená ukladať a získavať prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa (súbory cookies) iba ak na to dotknutý užívateľ udelil súhlas. V súlade s týmto ustanovením sa za súhlas užívateľa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Automatické ukladanie súborov cookies Vašim webovým prehliadačom si môžete zmeniť v jeho nastaveniach v súlade s príručkou resp. pomocníkom tohto webového prehliadača. V tejto súvislosti upozorňujeme, že vypnutie alebo deaktivácia ukladania súborov cookies môže mať za následok zníženie dostupnosti služieb poskytovaných prostredníctvom našich Webových stránok alebo niektoré časti našich Webových stránok nemusia pracovať správne.

Bezpečnosť prenosu informácií na webových stránkach Allianz – Slovenskej d.s.s., a.s.

Za účelom dosiahnutia bezpečnosti prenosu informácií na Webových stránkach sme prijali v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primerané organizačné a technické bezpečnostné opatrenia.

Pri získavaní osobných údajov prostredníctvom Webových stránok je ochrana informácií pri tejto komunikácií zabezpečená prostredníctvom zabezpečeného  hypertextového prenosového protokolu (https – hypertext transfer protocol secure).

Prečo je výpis z osobného dôchodkového účtu zasielaný emailom chránený heslom?

Výpis z osobného dôchodkového účtu obsahuje osobné údaje, ku ktorým by sa v prípade zasielania dokumentu bez hesla mohla neoprávnene dostať  tretia osoba. Z dôvodu ochrany osobných údajov sú všetky zasielané dokumenty chránené číslom Vašej zmluvy.
Pre  otvorenie súboru je potrebné mať nainštalovaný Acrobat Reader verziu 7 a vyššiu.

 

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.