Pozor na to, v akých fondoch si sporíte

Dátum vydania

II. dôchodkový pilier: Pozor na to, v akých fondoch si sporíte

Či ste zamestnaný, živnostník, alebo brigádujete na dohodu, Sociálna poisťovňa vám doň môže posielať časť z vašich povinných odvodov, ktoré sa zmenia na vaše úspory na dôchodok. Konečná nasporená suma však závisí najmä od toho, v akých dôchodkových fondoch si sporíte.

 • Tzv. II. pilier dôchodkového systému je príspevkovo definovaný. To znamená, že výška dôchodkovej dávky bude závisieť od zaplatených príspevkov do II. piliera a ich zhodnotenia. Finančné prostriedky sporiteľov spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS).
 • Má spolu s I. pilierom zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým príjem v prípade jeho úmrtia.
 • Aj keď je vstup doň pre osoby mladšie ako 35 rokov dobrovoľný, po vstupe do tohto piliera sa starobné dôchodkové sporenie stáva povinné a spolu s prvým pilierom tvorí základný systém dôchodkového zabezpečenia. Ak vstúpite do II. piliera, povinné odvody na dôchodkové poistenie v celkovej výške 18 % sa rozdelia na dve časti.
 • Sporiteľ, ktorý sa rozhodne pre sporenie v II. pilieri, tak bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov. Prvým bude primerane krátený dôchodok z I. piliera, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa, a druhým bude dôchodok z II. piliera, ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov, ako aj ich zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.

Výška dôchodkovej dávky z II. piliera závisí od: zaplatenej výšky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, dĺžky sporenia, veku odchodu do dôchodku, miery zhodnotenia týchto príspevkov a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

Z druhého piliera sa vypláca: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, pozostalostný dôchodok (vdovský, vdovecký, sirotský).

Formy výplaty dôchodku z druhého piliera

 • Doživotný dôchodok sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku do jeho smrti, na základe zmluvy o poistení dôchodku, ktorú sporiteľ uzatvorí so životnou poisťovňou. V tejto zmluve sa môže dohodnúť aj pozostalostné krytie a zvyšovanie dôchodku. Popri doživotnom dôchodku môže sporiteľ, za podmienok ustanovených zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, poberať aj dočasný dôchodok a programový výber. O splnení podmienok na vyplácanie dôchodku formou dočasného dôchodku, resp. programového výberu je informovaný prostredníctvom ponukového listu.
 • Dočasný dôchodok sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku počas obdobia dohodnutého v zmluve o poistení dôchodku, ktorú uzatvorí so životnou poisťovňou (5, 7 alebo 10 rokov).
 • Programový výber sa vypláca sporiteľovi na základe dohody, ktorú uzatvorí s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V tejto dohode sporiteľ určí mesačnú sumu tohto dôchodku, ktorú chce poberať, alebo dobu jeho vyplácania. Jedinou podmienkou pre poberanie programového výberu (vrátane jednorazového vyplatenia nasporenej sumy príspevkov) je doživotné dôchodkové zabezpečenie minimálne na úrovni referenčnej sumy. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne (I. dôchodkový pilier). Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. pilier) programovým výberom.

Dedenie vo výplatnej fáze sporenia

Doživotný dôchodok

 • Nevyčerpaný doživotný dôchodok. Ak poberateľ doživotného dôchodku zomrie počas prvých siedmich rokov jeho poberania, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto siedmich rokov, životná poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si sporiteľ určí v zmluve o poistení dôchodku. Ak takáto osoba nebola určená, nevyplatená suma je predmetom dedenia.
 • Pozostalostné krytie. Sporiteľ môže v zmluve o poistení dôchodku dohodnúť aj pozostalostné krytie. V prípade úmrtia poberateľa doživotného dôchodku životná poisťovňa vypláca pozostalej osobe (vdova, vdovec, sirota) pozostalostný dôchodok počas dohodnutej doby, a to jeden alebo dva roky.
 • Dočasný dôchodok. Ak poberateľ dočasného dôchodku zomrie skôr, ako mu bude vyplatená celá dohodnutá suma, nevyplatená suma nie je predmetom dedenia.

Programový výber

Ak poberateľ programového výberu zomrie skôr, ako mu bude vyplatená celá dohodnutá suma, nedočerpaná suma sa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si sporiteľ určil v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Ak takáto osoba nebola určená, nevyplatená suma je predmetom dedenia.

Dobrovoľné platby aj do druhého piliera

 • Každý, kto vstúpil do druhého piliera, si môže na svoj dôchodkový účet posielať aj dobrovoľné príspevky. Nasporí si tak vyššiu sumu, ako keby mu sem smerovala len časť jeho dôchodkových odvodov.
 • Jednotlivé dôchodkové spoločnosti nemajú stanovenú minimálnu alebo maximálnu sumu, ktorú treba na dôchodkové sporenie posielať. Každý, kto si chce sporiť dobrovoľne, môže posielať ľubovoľne vysokú sumu vtedy, keď sa mu to hodí. Netreba sporiť každý mesiac, stačí poslať peniaze raz za rok či niekoľko rokov.
 • Výhodou dobrovoľného sporenia v druhom pilieri v porovnaní s podielovými fondmi je, že zákon určuje maximálne poplatky, ktoré si dôchodkové spoločnosti môžu od svojich klientov pýtať. Toto investovanie tak vyjde lacnejšie, ako keby sme si sporili v podielovom fonde. Nevýhodou takéhoto sporenia je, že keď pošleme peniaze na dôchodkový účet, môžeme sa k nim dostať až po splnení podmienok na získanie dôchodku.
 • Kto si chce posielať dobrovoľné príspevky do druhého piliera, musí si to s dôchodkovou spoločnosťou dohodnúť v zmluve alebo môže uzatvoriť dodatok k zmluve.

Ako sa sporiteľ v II. pilieri dostane k dôchodku

Ako požiadam o dôchodok z II. piliera?
O dôchodok z II. piliera môžete požiadať v Sociálnej poisťovni alebo vo vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). V prípade, že chcete žiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera a ešte nepoberáte predčasný starobný dôchodok z I. piliera, o tento dôchodok môžete požiadať len v Sociálnej poisťovni. Následne vám Sociálna poisťovňa zašle poštou alebo elektronicky (formu zaslania si zvolíte pri žiadaní o dôchodok) ponukový list s ponukami dôchodkov. Platnosť ponúk je 30 kalendárnych dní a bude vyznačená na ponukovom liste. Ak si vyberiete niektorú z ponúk, kontaktujte príslušnú životnú poisťovňu alebo DSS. Kontaktné údaje nájdete v ponukovom liste. Ak si z predložených ponúk počas ich platnosti nevyberiete ani jednu, o dôchodok môžete bezplatne požiadať kedykoľvek neskôr.

Čo ak ani jedna poisťovňa neponúkne doživotný dôchodok?
Ak vám žiadna z poisťovní neponúkne doživotný dôchodok, znamená to, že vaša nasporená suma nepostačuje na nákup takéhoto dôchodku. Ak je suma vašich doživotne poberaných dôchodkov nižšia ako referenčná suma, budete mať nárok na špecifický programový výber alebo dočasný dôchodok určený pre sporiteľov, ktorí majú nasporenú malú sumu.

Ako si zvýšim šancu, že budem môcť poberať programový výber alebo dočasný dôchodok?
Jednou z možností je doplatenie poistného na dôchodkové poistenie napr. za obdobie štúdia, za obdobie zaradenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie alebo za obdobie čerpania rodičovskej dovolenky a pod., ktoré vám môže zvýšiť dôchodok z I. piliera. V prípade, že vám bol priznaný dôchodok z I. piliera a ďalej pracujete, môžete raz ročne požiadať Sociálnu poisťovňu o tzv. prepočet sumy dôchodku, čo vám umožní zvýšiť si sumu dôchodku vyplácaného z I. piliera. O tento prepočet môžete požiadať aj v prípade, že ste po priznaní dôchodku z I. piliera prestali pracovať.

Môžem poberať programový výber od ľubovoľnej DSS?
Programový výber môžete vždy poberať od DSS, v ktorej ste sporiteľom. V prípade, že nedostanete ponuku na programový výber od DSS, z ktorej by ste si chceli nechať vyplácať programový výber, môžete do tejto DSS prestúpiť po uplynutí platnosti ponúk týmto spôsobom: osobne požiadajte Sociálnu poisťovňu v pobočke príslušnej podľa miesta vášho pobytu o vydanie akceptačného listu, pri uzatváraní zmluvy s novou DSS predložte originál akceptačného listu, vaša nová DSS vás bude informovať o úspešnom prestupe.

Ako často sa mi dôchodok z II. piliera bude vyplácať?
Dôchodok z II. piliera sa vám bude vyplácať mesačne – tak ako to je aj v I. pilieri. Na rozdiel od I. piliera sa dôchodky z II. piliera nevyplácajú mesačne popredu, ale mesačne pozadu.

***

Dôchodkové správcovské spoločnosti

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
365.life, d. s. s., a. s.
UNIQA d. s. s., a. s.

***

Životné poisťovne

Zoznam životných poisťovní, ktorým bola udelená licencia na vyplácanie dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Generali Poisťovňa, a. s.
Union poisťovňa, a. s. (od 1. 1. 2020 neposkytuje viac ponuky doživotného a dočasného dôchodku)

Každá poisťovňa vypláca doživotné dôchodky od určitej minimálnej sumy

Stredná hodnota týchto minimálnych súm vyplácaných doživotných dôchodkov je zároveň maximálnou sumou dôchodkov vyplácaných v režime malá nasporená suma. Túto hodnotu Sociálna poisťovňa každoročne k 1. januáru určí a zverejní na svojom webovom sídle ako medián najnižších vyplácaných súm. Od 1. januára medián najnižších mesačných súm doživotného dôchodku bez jeho zvyšovania a bez pozostalostných dôchodkov, ktoré majú poisťovne záujem vyplácať, zostáva v sume 14,90 eura.

Táto suma platí pre všetkých, ktorí si dohodnú výplatu dôchodkov v režime malá nasporená suma v danom kalendárnom roku. Preto dočasný dôchodok, resp. dôchodok vyplácaný programovým výberom v režime malá nasporená suma je mesačne najviac v sume mediánu platnej v kalendárnom roku, v ktorom bola vyhotovená ponuka. Dohodnutá suma vyplácaného dôchodku v režime malá nasporená suma sa poberateľovi počas obdobia výplaty nemení.

Referenčná suma pre výplatu dôchodku z II. piliera je 508,90 eura

Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne (I. dôchodkový pilier). Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. pilier) programovým výberom. Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov v II. dôchodkovom pilieri. Jedinou podmienkou programového výberu je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bude vyšší ako referenčná suma.

V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2022 vyplácané dôchodky, napr. starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne aspoň 508,90 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v II. pilieri jednorazovo.

Povinné príspevky do II. piliera: 5,50 %

Sporitelia v II. dôchodkovom pilieri si na svoj dôchodok v II. pilieri sporia viac. Povinné príspevky sa zvýšili na 5,50 % z vymeriavacieho základu. Zároveň sa sporiteľom v II. pilieri výška ich odvodov na starobné poistenie do I. piliera znížila na 12,50 %.

Facebook Twitter Email


Autor
Dorota Hudecová

Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

 • o zmenách v dôchodkovom sporení
 • o vývoji vášho fondu
 • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.