Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Predstavenstvo spoločnosti

PREDSTAVENSTVO
Miroslav Kotov – predseda predstavenstva
Robert Altfahrt-Riedler  –  člen predstavenstva
Juraj Dlhopolček  –  člen predstavenstva

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.