Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Dôležité linky

Prinášame vám prehľad dôležitých liniek finančných inštitúcií a kontrolných orgánov, ktoré by ste mohli využiť.


Názov URL
Národná banka Slovenska www.nbs.sk
Sociálna poisťovňa www.socpoist.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk
Ministerstvo financií www.finance.gov.sk 
European Federation for Retirement Provision www.efrp.org 
FIAP www.fiap.cl 
Ineko www.dochodky.sk 
OZ Sporiteľ www.sporitel.sk

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.