Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Základné informácie

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je členom skupiny Allianz. Jediným akcionárom je jej zakladataľ, Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Dňa 31. mája 2004 podala Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., žiadosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 22. septembra 2004 Úrad pre finančný trh rozhodol o udelení povolenia na vznik a činnosť Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s. (číslo rozhodnutia GRUFT-001/2004/PDSS). 28. septembra 2004 bola spoločnosť Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sa, vložka č.: 3425/B, IČO: 35 901 624. Týmto dátumom Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. vznikla ako právna entita a stala sa samostatnou akciovou spoločnosťou, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia v zmysle zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška splateného základného imania spoločnosti je 37 177 280 EUR (1,12 mld. SKK)* *Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.