Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Zhodnotenie fondov

25.11.2020
Garant
Progres
Optimal**
Global**
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky v EUR
0,044247 EUR
0,063567 EUR
0,000000 EUR
0,000000 EUR
Čistá hodnota majetku v EUR
2 402 916 928,61 EUR
736 976 359,68 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
Odplata za správu v % *
0,3000
0,3000
0,0000
0,0000
Hodnoty sú zobrazované z pohľadu klienta
* Odplata za správu sa do 31.3.2012 počítala z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku. Od 1.4.2012 sa počíta z priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku.
** Dôchodkové fondy OPTIMAL zmiešaný negarantovaný d. f. a GLOBAL indexový negarantovaný d. f. boli dňa
3. mája 2013 zlúčené s nástupníckym fondom PROGRES akciový negarantovaný d. f.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.