Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Zhodnotenie fondov

11.05.2022
Garant
Progres
Optimal**
Global**
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky v EUR
0,041918 EUR
0,070212 EUR
Čistá hodnota majetku v EUR
2 394 470 397,19 EUR
961 610 563,45 EUR
Odplata za správu v % *
0,3000
0,3000
Hodnoty sú zobrazované z pohľadu klienta
* Odplata za správu sa do 31.3.2012 počítala z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku. Od 1.4.2012 sa počíta z priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku.
** Dôchodkové fondy OPTIMAL zmiešaný negarantovaný d. f. a GLOBAL indexový negarantovaný d. f. boli dňa
3. mája 2013 zlúčené s nástupníckym fondom PROGRES akciový negarantovaný d. f.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.