Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Dôchodkový systém

Slovensko začína bojovať s demografickou krízou. Prognózy sú skutočne nepriaznivé. Ak sa nepodniknú nápravné opatrenia, negatívny demografický vývoj zvýši do roku 2050 deficit verejnej správy o 12...
viac
 Dôchodky z 2.piliera.pdf
viac
Ako sa zabezpečiť na dôchodok? Aká forma je pre vás výhodnejšia? Môžete si vybrať z dvoch možností - priebežného dôchodkového systému a kombinovaného dôchodkového systému. Priebežný systé...
viac
Zjednodušený postup výplaty dôchodku z 2. piliera formou programového výberu:Podmienkou výplaty starobného a predčasného starobného dôchodku z II. piliera formou programového výberu z dôchodkovej ...
viac

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.