Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Garant

Informácie o dôchodkovom fonde Garant dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 

Kľúčové informácie o dôchodkovom fonde Garant dlhopisový garantovaný dôchodkový fond účinné od 1.1.2022

viac

Štatút dôchodkového fondu GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond zverejnený dňa 15.12.2020

viac

Archív dokumentov dôchodkového fondu GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

viac

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.