Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Najčastejšie otázky

Môže štát znížiť dôchodky? Čo potom dostanem z DSS? Áno, štát môže svojim spôsobom ovplyvniť výšku vášho dôchodku z II. piliera. Vplyv štátu je pri II. pilieri obmedzený na zásah do výšky, a...
viac
Aké v dôchodkovom sporení sa udiali v roku 2013? Najzásadnejšou zmenou je zníženie príspevkov do II. piliera z 9% na 4% z hrubej mzdy, ktorá je v platnosti od septembra 2012. Významnými zmena...
viac
Aký je proces akceptácie zmluvy po tom ako ju podpíšem v DSS? Sociálna poisťovňa musí zo zákona bez zbytočného odkladu oznámiť zápis zmluvy do registra samotnej DSS. DSS následne informuje k...
viac
Aké sú garancie v dôchodkovom sporení? DSS sú od januára 2013 zo zákona povinné vytvoriť dva fondy. Jeden garantovaný a jeden negarantovaný. V prípade garantovaného dôchodkového fondu DSS mus...
viac
Čo znamená pre nás investovanie do drahých kovov? Súčasťou portfólia v zmiešanom a akciovom dôchodkovom fonde sa od apríla 2012 stali aj cenné papiere viazané na drahé kovy. Celkový objem t...
viac
Ako sa mení výška odplát za vedenie účtu sporiteľa? Za vedenie účtu môže DSS účtovať maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet. ...
viac
Ako zasiahli zmeny zákonov dôchodkové fondy? Od 1.1.2013 sú DSS-ky povinné viesť a spravovať namiesto štyroch fondov len dva, a to jeden garantovaný a jeden negarantovaný. V Allianz – Slo...
viac

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.