Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Najčastejšie otázky

Aké v dôchodkovom sporení sa udiali v roku 2013? Najzásadnejšou zmenou je zníženie príspevkov do II. piliera z 9% na 4% z hrubej mzdy, ktorá je v platnosti od septembra 2012. Významnými zmena...
viac
Ako zasiahli zmeny zákonov dôchodkové fondy? Od 1.1.2013 sú DSS-ky povinné viesť a spravovať namiesto štyroch fondov len dva, a to jeden garantovaný a jeden negarantovaný. V Allianz – Slo...
viac
Čo znamená pre nás investovanie do drahých kovov? Súčasťou portfólia v zmiešanom a akciovom dôchodkovom fonde sa od apríla 2012 stali aj cenné papiere viazané na drahé kovy. Celkový objem t...
viac
Aké sú garancie v dôchodkovom sporení? DSS sú od januára 2013 zo zákona povinné vytvoriť dva fondy. Jeden garantovaný a jeden negarantovaný. V prípade garantovaného dôchodkového fondu DSS mus...
viac
Môže štát znížiť dôchodky? Čo potom dostanem z DSS? Áno, štát môže svojim spôsobom ovplyvniť výšku vášho dôchodku z II. piliera. Vplyv štátu je pri II. pilieri obmedzený na zásah do výšky, a...
viac
Ako sa mení výška odplát za vedenie účtu sporiteľa? Za vedenie účtu môže DSS účtovať maximálne 1% z príspevku sporiteľa pred pripísaním dôchodkových jednotiek na jeho osobný dôchodkový účet. ...
viac
Aký je proces akceptácie zmluvy po tom ako ju podpíšem v DSS? Sociálna poisťovňa musí zo zákona bez zbytočného odkladu oznámiť zápis zmluvy do registra samotnej DSS. DSS následne informuje k...
viac

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.